Aktualnie czytasz
System gospodarki odpadami

System gospodarki odpadami

odpady w Pruszkowie

Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Pruszkowa.

Zgodnie z uchwałą nr XXXVI.373.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty uprzejmie informujemy, że od 1 czerwca 2021 roku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość wynosi:

28 zł od osoby miesięcznie jeżeli na terenie nieruchomości prowadzona jest segregacja odpadów,

W potwierdzonych przypadkach braku segregacji na terenie nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne i zgodnie z art. 6ka. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wydana zostanie decyzja uwzględniająca stawkę podwyższoną, która wynosi 56 zł od osoby miesięcznie.

Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracje powinny być aktualizowane w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian mających wpływ na wysokość opłaty (np. zmiana ilości osób zamieszkujących nieruchomość).

Druki deklaracji dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa w p.18, w kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa ,J. I. Kraszewskiego 14/16, pok. 1. lub na stronie bip.um.pruszkow.pl

Od 1 czerwca 2020 r obowiązuje uchwała Rady Miasta Pruszkowa w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z treścią uchwały (Nr XIX.217.2020 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 23.04.2020 r.) zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na terenie których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 15 zł miesięcznej stawki opłaty.   Zwolnienie przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę,  w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci i zamieszkują razem na nieruchomości pod tym samym adresem.

Uprawnione do zwolnień osoby zamieszkałe w zasobach zabudowy wielorodzinnej powinny zwrócić się do zarządcy nieruchomości okazując do wglądu Karty Dużej Rodziny, na podstawie których zarządca dokona zmiany deklaracji, uwzględniając odpowiednią liczbę osób.

Wobec powyższego, w celu skorzystania ze zwolnienia, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji, w której wskazuje ilość osób uprawnionych do ponoszenia opłaty wraz z kopią Karty Dużej Rodziny.

Zgodnie z treścią uchwały (Nr XIX.216.2020 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 23.04.2020 r.)  zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie, o którym mowa stanowi miesięczną kwotę 4 zł, podlegającą odliczeniu od miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej od 1 mieszkańca. Kompostowaniu podlegają wszystkie bioodpady wytwarzane na nieruchomości. Właściciele nieruchomości, którzy w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazali, że posiadają i kompostują bioodpady i korzystają z częściowego zwolnienia z opłaty nie będą wyposażani w worki do zbierania odpadów zielonych i nie będą od nich odbierane odpady zielone z nieruchomości. Proces kompostowania na nieruchomościach jednorodzinnych będzie podlegał kontroli.

Wobec powyższego, w celu skorzystania ze zwolnienia, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji, w której wskazuje ilość osób uprawnionych do ponoszenia opłaty.

Wypełnioną deklarację można złożyć bezpośrednio do urzędu w kancelarii bądź przesłać na adres: Urząd Miasta Pruszkowa, ul. J. I. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków

pobierz wzór deklaracji

Procedura składania dokumentów przez skrzynkę podawczą

Skrzynka podawcza Urzędu Miasta jest udostępniona na
Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Do składania dokumentów potrzebują Państwo Profilu zaufanego – bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości w elektronicznych kontaktach z administracją.

Instrukcja wypełniania deklaracji:

wersja elektroniczna

 1. Udostępniony formularz prosimy wypełnić.
 2. Zapisać w swoim komputerze.
 3. Wybieramy z listy spraw Urzędu Miasta na platformie ePUAP – Skargi, wnioski, zapytania do urzędu (przejdź do formularza)
 4. Logujemy się do portalu ePUAP
 5. Składamy pismo informujące i dodajemy załącznik wcześniej wypełnionego formularza.
 6. Podpisujemy profilem zaufanym i wysyłamy do Urzędu.

Wykaz punktów odbioru przeterminowanych leków:

 1. Apteka ul. Kraszewskiego 7
 2. Apteka ul. Niepodległości 14
 3. Apteka ul. Powstańców 17
 4. Apteka ul. Niecała 2
 5. Apteka ul. 3-go Maja 57
 6. Apteka ul. Promyka 41A
 7. Apteka ul. Helenowska 20B
 8. Apteka ul. 3-go Maja 27
 9. Apteka ul. Ołówkowa 1B/98
 10. Apteka ul. B. Prusa 35a lok 18
 11. Apteka ul. Andrzeja 26
 12. Apteka Wojska Polskiego 50A
 13. Apteka ul. Kopernika 1
 14. Przychodnia lekarska Krystyna Wall ul. Promyka 41
 15. Budynek Urzędu Miasta w Pruszkowie
© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content