Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Miasta Pruszkowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.pruszkow.pl

Data publikacji strony internetowej: 8 sierpnia 2019 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 4 września 2020.r.

Status

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
 2. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 3. niektóre materiały tekstowe nie maja prawidłowej hierarchii nagłówków.
 4. niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 5. część plików dołączanych do artykułów i publikacji zapisanych najczęściej w formacie Word oraz PDF nie jest dostępnych cyfrowo
 6. cześć odnośników do plików zewnętrznych nie jest opisany zgodnie w wytycznymi standardu WCAG 2.1
 7. brak zdefiniowanego stylu „focus” dla elementów interaktywnych jak odsyłacze i pola formularzy.

Wyłączenia

 1. systemy informacji przestrzennej do których linki znajdują się na podstronie: https://pruszkow.e-mapa.net/
 2. multimedia nadawane na żywo,
 3. multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.,
 4. dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych, dokumentów utworzonych w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań Urzędu Gminy Pruszkowa,
 5. treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres promocja@miasto.pruszkow.pl lub ewilczynska@miasto.pruszkow.pl, tel:  22- 735 88- 21.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą dokładnie stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Serwis www.pruszkow.pl. występuje także w wersji tekstowej, wersji kontrastowej oraz grayscale.

Serwis www.pruszkow.pl posiada negatyw, jasne tło, linki podkreślone oraz czytelną czcionkę.