Aktualnie czytasz
Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

prawo w Pruszkowie

Zamówienia publiczne, to procedura stosowana podczas wydatkowania środków publicznych. Zgodnie z nią podmioty zawierające umowy na dostawy, usługi lub roboty budowlane, zobowiązane są do postępowania wedle wymogów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Określa ona zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej oraz kontrolę udzielania zamówień.

Podstawowymi zasadami udzielania zamówień publicznych są zasady równego traktowania wykonawców, zasada bezstronności i obiektywizmu, zasada uczciwej konkurencji, zasada jawności oraz zasada pisemności postępowania. Stosowanie procedur zamówień publicznych gwarantuje wykonawcom, że oferty wybierane są w oparciu o kryteria merytoryczne.

W strukturach Urzędu Miejskiego w Pruszkowie funkcjonuje samodzielna jednostka p.n. Biuro Zamówień Publicznych. Biuro pracuje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych i przepisy aktów wykonawczych oraz regulaminy wewnętrzne Urzędu Miejskiego w Pruszkowie.

Do zadań Biura należy:

 • prowadzenie spraw wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych,
 • przygotowanie i prowadzenie postępowań o wartości zamówienia przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy,
 • opiniowanie wniosków o rozpoczęcie postępowania,
 • przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części formalnej dotyczącej wszystkich wymagań ustawy,
 • kierowanie ogłoszeń do: Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Urzędu Publikacji Unii Europejskiej, na strony Portalu Internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, umieszczanie na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
 • przygotowanie ogłoszeń wymaganych dla danego trybu i wartości zamówienia,
 • przekazanie wykonawcom wyjaśnień oraz modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
 • zapewnienie obsługi komisji przetargowych oraz uczestniczenie w jej pracach,
 • prowadzenie dokumentacji postępowań,
 • reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniu odwoławczym,
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
 • sporządzanie sprawozdania z prowadzonych zamówień publicznych,
 • sporządzanie planu zamówień publicznych.

Kontakt:
tel.: (22) 73 58 710, 73 58 797,
fax. (22) 758 72 44,
e-mail: bzp@miasto.pruszkow.pl

BIP PRUSZKÓW

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content