Aktualnie czytasz
Władze miasta Pruszkowa

Władze miasta Pruszkowa

Prezydent Miasta Pruszkowa Piotr Bąk sprawuje pieczę nad całością zadań realizowanych przez samorząd miasta.
Tym samym prezydent kieruje pracą Urzędu przy pomocy Zastępców Prezydenta oraz Sekretarza i Skarbnika Miasta.

Do zakresu działania i koordynacji Prezydenta należy przede wszystkim:

  • kierowanie bieżącymi sprawami Miasta i Urzędu;
  • reprezentowanie Miasta i Urzędu na zewnątrz;
  • przedkładanie Radzie projektów uchwał;
  • wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej;
  • upoważnianie Zastępców Prezydenta, Naczelników Wydziałów i pracowników Urzędu Miasta do wydawania w imieniu Prezydenta decyzji administracyjnych;
  • udzielanie upoważnień i pełnomocnictw;
  • wydawanie zarządzeń;
  • nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
  • składanie oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem;
  • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego pracowników Urzędu Miasta;
  • ogłaszanie naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie;
  • zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności Naczelników, Kierowników i pracowników Urzędu;
  • składanie Radzie sprawozdań i raportów z realizacji zadań;
  • dokonywanie ocen kwalifikacyjnych bezpośrednio podległych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych;
  • rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między Wydziałami;
  • przygotowywanie projektu budżetu Miasta, ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania;
  • wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej;
  • organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof;
  • kierowanie i koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne działające na terenie Miasta;
  • kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, zarządzaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie Miasta;
  • kierowanie i koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obronnych ujętych w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Miasta Pruszkowa w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny;
  • wykonywanie zadań w zakresie obronności i bezpieczeństwa wynikających z odrębnych przepisów;
  • informowanie Wojewody Mazowieckiego o zamiarze przystąpienia Miasta do związku komunalnego;
  • przedkładanie Wojewodzie Mazowieckiemu uchwał Rady, w ustawowym terminie;
  • przedkładanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie ustawowym uchwały budżetowej, uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta oraz innych uchwał objętych zakresem nadzoru Izby;
  • przedkładanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym aktów prawnych wymagających ogłoszenia.

Jeżeli Prezydent nie może pełnić obowiązków służbowych, jego funkcje wykonuje wskazany przez niego pierwszy Zastępca, a w przypadku jego nieobecności drugi Zastępca.

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content