Strategia Rozwoju Miasta 2021-2030

Już dziś gorąco wszystkich Państwa zachęcamy do wzięcia udziału w tym ważnym przedsięwzięciu. Nadzór nad powstaniem Strategii pełni Wydział Strategii i Rozwoju, zachęcamy do kontaktu nr tel. 22 735 87 97, e – mail: wsr@miasto.pruszkow.pl

Link do uchwały

Link do zarządzenia

W dniu 28 sierpnia 2008 r. Rada Miejska w Pruszkowie podjęła uchwałę nr XXIV/230/2008 w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Pruszkowa do roku 2020. Rok 2020 jest ostatnim rokiem obowiązywania ww. Strategii, dlatego też Rada Miasta Pruszkowa w dniu 28 maja 2020 r. pojęła kolejną uchwałę nr XXIII.239.2020 w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Miasta Pruszkowa na lata 2021 – 2030”.

W dniu 9 października 2020 r. Zarządzeniem nr 214/2020 Prezydent Miasta powołał Zespół ds. opracowania Strategii Rozwoju Miasta Pruszkowa na lata 2021 – 2030. Funkcję Przewodniczącego Zespołu pełni Radny Pan Karol Chlebiński, natomiast funkcję Zastępcy Przewodniczącego pełni Naczelnik Wydziału Inicjatyw Społecznych, Pani Dorota Matejko – Cichocka.

Strategia jest dokumentem, który w sposób perspektywiczny oraz kompleksowy wskazuje podejście do wyznaczania i osiągania celów rozwoju gminy. Cele te uwzględniają specyfikę  rozwojową Miasta – jego wnętrze, otoczenie, oraz relacje i wartości, które są najcenniejsze dla wszystkich interesariuszy Miasta.

Tak ważny dokument może powstać tylko dzięki zaangażowaniu się mieszkańców, Państwa radnych oraz Prezydenta Miasta. Dzięki współpracy oraz zaangażowaniu w opracowanie dokumentu nowej Strategii dla naszego Miasta osiągniemy maksymalny poziom rozwoju, a co za tym idzie, poprawę jakości życia mieszkańców.

Na naszej stronie internetowej www.pruszkow.pl w Zakładce Strategia Rozwoju Miasta Pruszkowa na lata 2021-2030 zostały publikowane wszystkie bieżące wydarzenia i informacje dot. tego dokumentu.


  Prezentacja dotyczącą wstępnej diagnozy potencjału Miasta Pruszkowa połaczonej z analizą mikro i makrootoczenia.

  Harmonogram prac nad Strategią Rozwoju Miasta Pruszkowa na lata 2021-2030.

  Notatka z pierwszych warsztatów dotyczących prac nad Strategią rozwoju Miasta Pruszkowana lata 2021-2030.

  Notatka z drugich warsztatów dotyczących prac nad Strategią rozwoju Miasta Pruszkowana lata 2021-2030.

  W dniu 15 lutego 2021 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne z Zespołem ds. opracowania Strategii Rozwoju Miasta Pruszkowa na lata 2021-2030.

  Omówiono i wypracowano na nim cele strategiczne, cele operacyjne i działania, które trafią do projektu Strategii Rozwoju Miasta Pruszkowa na lata 2021-2030. Kolejnym etapem będzie przygotowanie projektu Strategii i wyłożenie go do konsultacji społecznych.

  Tytuł