Struktura organizacyjna

Prezydent Miasta Pruszkowa
Paweł Stanisław Makuch

Sekretariat Prezydenta Miasta tel.: (22) 735 87 77, fax: (22) 758 66 50
adres e-mail:  prezydent@miasto.pruszkow.pl

Adres siedziby:

Urząd Miasta Pruszkowa
J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
(22) 735 88 88

Zastępca Prezydenta Miasta Pruszkowa
Konrad Sipiera
email:
ksipiera@miasto.pruszkow.pl

Sekretariat Zastępcy Prezydenta Miasta tel.: (22) 735 87 77, fax: (22) 758 66 50

Adres siedziby:

Urząd Miasta Pruszkowa
J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
(22) 735 88 88

Karolina Sorbian-Jamiołkowska

tel.: (22) 735-87-03
pokój 29
adres e-mail:  sekretarz@miasto.pruszkow.pl

Adres siedziby:

Urząd Miasta Pruszkowa
J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
(22) 735 88 88

 Anna Mielniczek

tel.: (22) 735-87-30
pokój 30

adres e-mail:

Adres siedziby:

Urząd Miasta Pruszkowa
J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
(22) 735 88 88

Naczelnik Wydziału Edukacji: Marzanna Geisler
tel.: +48 530625515
pokój 14 B
adres e-mail: marzanna.geisler@miasto.pruszkow.pl

Zastępca Naczelnika: Paulina Chacińska
tel.: +48 534239610
Pokój 16 B
adres e-mail: pchacinska@miasto.pruszkow.pl

Adres siedziby:
Urząd Miasta Pruszkowa
Al. Armii Krajowej 46, III p.
05-800 Pruszków
(22) 735 88 88

Główne zadania wydziału:

 • monitorowanie jakości pracy szkół, przedszkoli i żłobków;
 • nadzór nad działalnością szkół, przedszkoli i żłobków.
Skarbnik Miasta – Anna Mielniczek
Tel.: (22) 735 87 30
adres e-mail:
pokój: 37
Zastępca Skarbnika – Łukasz Stępień
tel. (22) 735 87 38
pokój 32

Zastępca Naczelnika Anna Miler
tel. (22) 735 87 98
pokój 37
Zastępca Naczelnika Barbara Ziętek
tel. (22) 735 87 25
pokój 37

Adres siedziby:
Urząd Miasta Pruszkowa
J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
(22) 735 88 88

W skład wydziału wchodzą:

 • Referat ds. budżetu i podatków
 • Referat ds. księgowości i finansów
 • Referat ds. windykacji
 • Referat ds. funduszy zewnętrznych

Główne zadania wydziału:

 • przygotowywanie projektu budżetu Miasta oraz przedkładanie go w obowiązującym trybie zgodnie z procedurą uchwalania budżetu;
 • analizowanie wykonania budżetu i przygotowywanie projektów zmian w budżecie;
 • opracowywanie projektów planów wykonawczych do budżetu i innych planów finansowych.

Naczelnik: Andrzej Guzik

Tel.: do naczelnika: (22) 735 88 24
adres e-mail: andrzej.guzik@miasto.pruszkow.pl
pokój: 72

Adres siedziby:

Urząd Miasta Pruszkowa
J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
(22) 735 88 88

W skład wydziału wchodzą:

– Referat ds. geodezji,
– Referat ds. lokalowych,
– Referat ds. zarządzania mieniem komunalnym.

Główne zadania wydziału :

 • nadzór merytoryczny prowadzonych przez Spółkę TBS Zieleń Miejską spraw wynikających z umów z Miastem dotyczących m.in.: administrowania, gospodarowania i zarządzania lokalami użytkowymi, mieszkalnymi oraz nieruchomościami budynkowymi;
 • nadzór nad sprawami związanymi z przyznawaniem i zamianą komunalnych lokali mieszkalnych, socjalnych i zastępczych.

Naczelnik : Dorota Matejko-Cichocka

Tel.: do naczelnika : (22) 735 88 33
adres e-mail: dmatejko@miasto.pruszkow.pl
pokój: 55

Adres siedziby:

Urząd Miasta Pruszkowa
J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
(22) 735 88 88

W skład wydziału wchodzi:

– Referat ds. kultury, sportu, zdrowia
– Referat ds. partycypacji społecznej

Główne zadania wydziału:

 • wykonywanie zadań organizatora gminnych instytucji prowadzących działalność w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki;
 • przygotowywanie aktów tworzenia i statutów gminnych instytucji prowadzących działalność w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki;

Naczelnik : Elżbieta Jakubczak-Garczyńska

Tel.: do naczelnika : (22) 735 87 19
adres e-mail: egarczynska@miasto.pruszkow.pl
pokój : 16

Adres siedziby:

Urząd Miasta Pruszkowa
J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
(22) 735 88 88
adres e-mail: srodowisko@miasto.pruszkow.pl

Główne zadania wydziału:

 • wydawanie decyzji w zakresie ochrony środowiska w ramach zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne;
 • wydawanie decyzji nakazujących właścicielom odpadów usuwanie ich z miejsc do tego nieprzeznaczonych;
 • wydawanie decyzji posiadaczom odpadów usunięcie ich z miejsc nieprzeznaczonych do składania lub magazynowania odpadów;
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

Naczelnik – Sebastian Dziełak

Tel.: (22) 735 87 87
adres e-mail: sebastian.dzielak@miasto.pruszkow.pl
pokój: 81

Zastępca Naczelnika – Monika Woźniak
tel.: (22) 735 88 90

Adres siedziby:

Urząd Miasta Pruszkowa
J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
(22) 735 88 88

W skład wydziału wchodzą:

– Referat ds. organizacji Urzędu Miasta,
– Referat ds. administracyjno-gospodarczych Urzędu Miasta,
– Referat ds. kadr i szkoleń,
– Referat ds. systemów teleinformatycznych.

Główne zdania wydziału:

 • wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem obsługi narad organizowanych przez Prezydenta Miasta
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków
 • koordynacja rozpatrywania wniosków i interpelacji radnych oraz wniosków i interwencji posłów i senatorów;
 • wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem obsługi narad organizowanych przez Prezydenta Miasta
 • organizacja obsługi wyborów i referendów
 • prowadzenie spraw gospodarczych Urzędu
 • prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek   organizacyjnych z wyłączeniem placówek oświatowych
 • zarządzanie systemami informatycznymi.

Naczelnik Wydziału
Piotr Lewandowski
pokój nr 66
email: piotr.lewandowski@miasto.pruszkow.pl
tel. (22) 73-58-736

Zastępca Naczelnika Wydziału:
mgr Lidia Micberger
pokój nr 67
tel. (22) 73-58-805

Adres siedziby:

Urząd Miasta Pruszkowa
J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
tel. (22) 735 88 88

W skład wydziału wchodzą:

– Referat ds. architektury
– Referat ds. urbanistyki

Główne zadania wydziału:

 • przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o sporządzenie planów lub sporządzenie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego.

Naczelnik: Elżbieta Korach

Tel.: (22) 735 87 21
adres e-mail: ekorach@miasto.pruszkow.pl
pokój: 109

Adres siedziby:

Urząd Miasta Pruszkowa
J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
(22) 735 88 88

Główne zadania wydziału:

Realizacja zadań związanych z inwestycjami i remontami dotyczącymi:

 • budynków i budowli stanowiących własność Miasta;
 • dróg gminnych;
 • sieci wodno-kanalizacyjnych;
 • sieci deszczowych;
 • oświetlenia dróg i placów gminnych;

Naczelnik: Urszula Grzegorek

Tel.: do naczelnika: (22) 735 87 17
adres e-mail: ugrzegorek@miasto.pruszkow.pl
pokój: 45

Adres siedziby:

Urząd Miasta Pruszkowa
J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
(22) 735 88 88

W skład wydziału wchodzi:
– Referat Spraw Obywatelskich
– Referat Obsługi Mieszkańców

Główne zadania wydziału:

 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dokumentów stwierdzających tożsamość;
 • prowadzenie ewidencji ludności;
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania;
 • prowadzenie rejestru wyborców oraz aktualizacja tego rejestru.

Naczelnik: Monika Golędzinowska

Tel.: (22) 735 87 97
adres e-mail: mgoledzinowska@miasto.pruszkow.pl
pokój: 104

Adres siedziby:

Urząd Miasta Pruszkowa
J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
(22) 735 88 88

W skład wydziału wchodzą:

 • Referat ds. strategii i polityki rozwoju miasta,
 • Referat ds. transportu publicznego,
 • Referat ds. zamówień publicznych

Główne zadania wydziału:

 • Opracowanie i aktualizacja strategii rozwoju Miasta przy współpracy Wydziałów
 • Prowadzenie spraw wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych
 • Prowadzenie spraw związanych z komunikacją miejska, koordynacja rozkładów jazdy przewoźników

Kierownik Referatu ds. informatycznych – Maksymilian Krasuski
tel. 22 735 88 82

Adres siedziby:

Urząd Miasta Pruszkowa
J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
(22) 735 88 88

 

W skład Wydziału Teleinformatyki wchodzą:
1) Referat ds. informatycznych.
2) Archiwum

Adres siedziby:

Urząd Miasta Pruszkowa
J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
(22) 735 88 88

Do zadań Biura Kontroli Wewnętrznej należy w szczególności:

1) opracowywanie projektu regulaminu kontroli i jego zmian;

2) opracowywanie rocznych planów kontroli i sprawozdań z ich realizacji;

3) prowadzenie książki wpisu kontroli przeprowadzanych w urzędzie;

4) nadzór i kontrola nad działalnością finansową miejskich jednostek organizacyjnych;

5) nadzór i kontrola nad wydatkowaniem dotacji udzielanych organizacjom pozarządowym i stowarzyszeniom oraz niepublicznym placówkom oświatowym;

6) prowadzenie rejestru umów realizowanych przez biuro;

7) zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej, wymaganych przepisami informacji z zakresu merytorycznego Biura;

8) współpraca w wykonywaniu zadań z innymi wydziałami i biurami urzędu.

Adres siedziby:

Urząd Miasta Pruszkowa
J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
(22) 735 88 88

Główne zadania biura:

 • prowadzenie audytu wewnętrznego.
 • dokonywanie analizy obszarów ryzyka w zakresie działania jednostki.
 • przygotowywanie planów audytu.

Mecenas Małgorzata Gostomska

tel.: (22) 735 87 91
adres e-mail: malgorzata.gostomska@miasto.pruszkow.pl
pokój: 52

Adres siedziby:

Urząd Miasta Pruszkowa
J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
(22) 735 88 88

Główne zdania biura :

 • obsługa prawna Urzędu i Rady Miasta.

Kierownik Biura: Anna Skuza

Anna Skuza
e-mail: anna.skuza@miasto.pruszkow.pl
tel: (22)  735 87 04
pokój: 25

Adres siedziby:

Urząd Miasta Pruszkowa
J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
(22) 735 88 88

Główne zadania biura:

 • Obsługa administracyjno-kancelaryjna Prezydenta, Zastępców Prezydenta i Sekretarza;
 • Prowadzenie i redagowanie wewnętrznych serwisów informacyjnych urzędu;
 • Prowadzenie rejestrów zarządzeń, upoważnień i pełnomocnictw oraz poleceń Prezydenta;
 • Koordynacja i nadzór w zakresie zadań właścicielskich miasta w stosunku do spółek, w których miasto posiada udziały lub akcje;
 • Przygotowywanie sprawozdań i informacji o działalności spółek prawa handlowego z udziałem miasta;
 • prowadzenie spraw związanych z tworzeniem spółek z kapitałowym udziałem miasta we współpracy z właściwą komórką organizacyjną urzędu, do kompetencji której należą zadania z zakresu działalności tworzonej spółki.

Kierownik Biura: Małgorzata Makuch-Twarowska

tel.: (22) 735 88 36
adres e-mail: mmakuch@miasto.pruszkow.pl
pokój: 100

Adres siedziby:

Urząd Miasta Pruszkowa
J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
(22) 735 88 88

Główne zadania biura:

 • inicjowanie i koordynowanie działań promocyjnych Miasta Pruszkowa;
 • kreowanie i realizowanie polityki promocyjnej i informacyjnej Miasta Pruszkowa oraz Urzędu;

Kierownik Biura: Agnieszka Pawlik

tel.: (22) 735 87 50
adres e-mail:apawlik@miasto.pruszkow.pl
pokój: 48

Adres siedziby:

Urząd Miasta Pruszkowa
J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
(22) 735 88 88

Główne zadania biura:

 • Prowadzenie obsługi biurowej i sekretarskiej Rady Miasta i Komisji Rady Miasta;
 • Prowadzenie rejestru projektów uchwał Rady Miasta;
 • Organizacja dyżurów radnych związanych z przyjmowaniem mieszkańców;
 • Przygotowywanie zleceń i umów związanych z działaniem Rady Miasta;
 • Współpraca w Wydziałami Urzędu Miasta oraz jednostkami organizacyjnymi miasta w zakresie przygotowywania materiałów na sesje i komisje Rady;

Kierownik Biura: Dariusz  Bubrowiecki

tel.: (22) 735 87 13
adres e-mail: dariusz.bubrowiecki@miasto.pruszkow.pl
pokój: 84

Adres siedziby:

Urząd Miasta Pruszkowa
J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
(22) 735 88 88

Główne zadania biura:

 • opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji obronne;
 • planowanie zadań obrony cywilnej oraz realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności;

Hubert Chmielecki

tel.:  508 090 160

Adres siedziby:

Urząd Miasta Pruszkowa
J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
(22) 735 88 88

Główne zadania:

 • prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie;

Inspektor Ochrony Danych: Joanna Wojtecka

Tel.:

pokój nr

e-mail: iod@miasto.pruszkow.pl

Adres siedziby:

Urząd Miasta Pruszkowa

J. I. Kraszewskiego 14/16

05-800 Pruszków
tel. (22) 735 88 88

Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy:

 1. monitorowanie przestrzegania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO (Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),  innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
 2. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35
 3. współpraca z organem nadzorczym;
 4. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.
 5. Inspektor ochrony danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.
 6. Opiniowanie umów, projektów uchwał, zarządzeń, wniosków o udostępnienie danych  pod względem ochrony danych osobowych.
 7. Prowadzenie analiz i rejestrów wymaganych przez przepisy prawa krajowego i UE w zakresie ochrony danych osobowych.

Dariusz Bubrowiecki 

tel.: (22) 735 87 13
adres e-mail: dariusz.bubrowiecki@miasto.pruszkow.pl
pokój: 84

Adres siedziby:

Urząd Miasta Pruszkowa
J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
(22) 735 88 88

Główne zadania pełnomocnika:

 • zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;
 • kontrola ochrony informacji niejawnych, ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;

Urząd Stanu Cywilnego
05-800 Pruszków
Plac Jana Pawła II Nr 1

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: Anna Kotlarska
e-mail: usc@miasto.pruszkow.pl

telefon.: (22) 738 45 61

Główne zadania:

 • Rejestracja urodzeń, małżeństw oraz zgonów na podstawie zdarzeń, które miały miejsce na terenie gminy Pruszków i Michałowice;
 • Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego;
 • Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński;
 • Rejestracja zagranicznych aktów stanu cywilnego;
 • Wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie ustawy o zmianie imienia i nazwiska;
 • nadawanie numeru PESEL noworodkom urodzonych na terenie Miasta Pruszkowa i gminy Michałowice;
 • Przygotowywanie wniosków do Wojewody Mazowieckiego w sprawie odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie.