Wykaz Szkół Podstawowych w Pruszkowie

Szkołą publiczną jest to szkoła, która:
1)zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
2)przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3)zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, z zastrzeżeniem art. 15 zatrudnienie w placówce publicznej osoby nie będącej nauczycielem ust. 2;
4)realizuje:
a) programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – również podstawę programową kształcenia w zawodach,
b) ramowy plan nauczania;
5)realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, o których mowa w rozdziałach 3a i 3b ustawy o systemie oświaty.
2.Szkoły publiczne umożliwiają uzyskanie świadectw lub dyplomów państwowych.

Szkoła niepubliczna
niebędąca szkołą artystyczną może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej, o których mowa w ust. 2, jeżeli:
1)realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe wymienione w ust. 1 pkt 4 lit. a;
2)realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu;
3)stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, o których mowa w ust. 1 pkt 5;
4)prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych;
5)w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – kształci w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ust. 1;
6)zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 2, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych; przepisy art. 15 zatrudnienie w placówce publicznej osoby nie będącej nauczycielem ust. 2, 4 i 6 stosuje się odpowiednio.
*USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r.

  1. SP Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego
  ul. Topolowa 10
  tel. 758-63-52
  dyr. Ewa Nowicka
  https://www.sp1pruszkow.pl/

  2. SP Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego
  ul. Jasna 2
  tel. 758-79-74
  dyr. Marek Śrębowaty
  https://www.sp2pruszkow.pl/

  3. SP Nr 3 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej
  al. Wojska Polskiego 34
  tel. 728-08-83
  dyr. Elżbieta Żurawiecka
  http://www.gmzs.pl.pl

  4. SP Nr 4 im. Jana Pawła II
  ul. Hubala 4
  tel. 758-68-07
  dyr. Maria Stawska
  https://sp4pruszkow.edupage.org/

  5. SP Nr 5
  ul. Długosza 53
  tel. 486-31-21
  tel. 486-31-96
  dyr. Aleksandra Kurtz
  https://www.sp5pruszkow.pl/

  6. SP Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza
  ul. Lipowa 31
  tel. 758-79-44
  dyr. Anna Tybora
  https://www.sp6.pruszkow.pl/

  7. SP Nr 8 im. Władysława Broniewskiego
  ul. Obrońców Pokoju 44
  tel. 758-68-93
  tel. 728-94-41
  dyr. Magdalena Kulmaczewska
  https://sp8pruszkow.pl/

  8. SP Nr 9 im. Marii Skłodowskiej-Curie
  ul. Mostowa 6
  tel. 758-67-48
  tel. 758-12-47
  dyr. Konrad Stańczyk
  https://www.sp9pruszkow.pl/

  9. SP Nr 10 im. Marii Konopnickiej
  ul. Pływacka 16
  tel. 758-69-84
  dyr. Mirosława Śliwińska
  https://sp10pruszkow.edupage.org/

  1. SP Niepubliczna nr 39
  ul. Kościelna 5
  tel. 758-21-59
  sekretariat@spn39pruszkow.pl

  2. „AZYMUT” Szkoła Podstawowa Fundacja STERNIK
  ul. Staszica 1
  tel. 397-47-11
  3. Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Przylądek”
  ul. Staszica 1
  tel. 720-11-24

  3. Podstawowa Szkoła Montessori w Pruszkowie
  ul. Powstańców 7A lok. U2
  tel. 660-670-306