Aktualnie czytasz
Złóż petycję

Złóż petycję

  • Petycje w imieniu swoim lub publicznym
dokumenty

Petycja to prośba lub żądanie sformułowane pod adresem organu władzy publicznej. Petycja może dotyczyć między innymi zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

By petycja została rozpatrzona przez organ, do którego została skierowana jej przedmiot musi mieścić się w zakresie zadań i kompetencji tego organu.

Petycję możesz złożyć sam, może ją w twoim imieniu złożyć pełnomocnik. Petycję może też złożyć w grupa podmiotów.

Petycja może być złożona w interesie:

  1. publicznym;
  2. podmiotu wnoszącego petycję, czyli ciebie/was.
  3. podmiotu trzeciego (osoby fizycznej, osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej), za zgodą tego podmiotu.

Petycję można złożyć w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Składanie petycji:
Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję i adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z podmiotów;
  • oznaczenie adresata petycji;
  • wskazanie przedmiotu petycji;
  • petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot ją wnoszący, a jeżeli nie jest to osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów, podpis składa osoba je reprezentująca;
  • petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Petycja po jej złożeniu jest oceniana pod kątem formalnym i prawnym. Jeśli spełni warunki określone w ustawie, zostanie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz przesyłana do właściwej komórki w celu jej rozpatrzenia. Zgodnie z ustawą petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia nadawca petycji będzie poinformowany w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycje składane do Prezydenta Miasta Pruszków:

Urząd Miasta Pruszkowa
Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16,
05-800 Pruszków

Złożenie petycji jest wolne od opłat.

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content