Aktualnie czytasz
Program „Ciepłe mieszkanie” – możliwość wymiany pieca węglowego w budynku wielorodzinnym

Program „Ciepłe mieszkanie” – możliwość wymiany pieca węglowego w budynku wielorodzinnym

Program realizowany w formie dotacji skierowany jest dla osób fizycznych posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z:

− prawa własności (w przypadku współwłasności, beneficjent końcowy może otrzymać dofinansowanie, jeżeli przedłoży zgodę wszystkich współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia)
− ograniczonego prawa rzeczowego (W przypadku wspólnego ograniczonego prawa rzeczowego beneficjent końcowy może otrzymać dofinansowanie, jeżeli przedłoży zgodę wszystkich uprawnionych z ograniczonego prawa rzeczowego na realizację przedsięwzięcia)
− najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2021 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (w przypadku najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu), jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy.

Do programu mogą przystąpić również Wspólnota Mieszkaniowa (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

Do programu może przystąpić osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł. Brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta końcowego, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego. (Nie dotyczy Wspólnot)

Program podzielony jest na 3 części dofinansowania:

Warunkiem udzielenia dofinansowania jest zobowiązanie się Beneficjenta, że po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu w lokalu mieszkalnym objętym dofinansowaniem:

 1. a) nie będzie zainstalowane i nie będzie użytkowane źródło ciepła na paliwa stałe o klasie niższej niż 5 klasa według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5,
 2. b) zamontowane w lokalu mieszkalnym kominki wykorzystywane na cele rekreacyjne będą spełniać wymagania ekoprojektu

W ramach programu można dofinansować zakup i montaż tylko jednego źródła ciepła dla lokalu mieszkalnego do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu. Wyjątek stanowi ogrzewanie elektryczne, które może się składać z kilku urządzeń trwale zainstalowanych w lokalu mieszkalnym, tworzących system ogrzewania tego lokalu mieszkalnego;

Nie jest możliwe otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidulanego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym w przypadku, gdy budynek mieszkalny wielorodzinny, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek o dofinansowanie, jest podłączony do sieci ciepłowniczej.

Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku. Potwierdzeniem trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe jest imienny dokument zezłomowania/karta przekazania odpadu/formularza przyjęcia odpadów metali. Dopuszcza się pozostawienie w /lokalu mieszkalnym pieców kaflowych lub kominków niespełniających, jednak muszą być one trwale odłączone od przewodu kominowego, co oznacza trwałe wyłączenie z użytku i musi być to potwierdzone odpowiednim protokołem kominiarskim wydanym przez mistrza kominiarskiego.

W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość dotacji jest

Podsumowanie:

Osoby Fizyczne

Dotacja obejmuje demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego, a dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/ zbiornika na gaz kotła
– zakup i montaż okien lub drzwi,
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– dokumentacja projektowa.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

 • PODSTAWOWY POZIOM (roczny dochód nie przekracza 135 tys. zł) do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500zł, 
 • PODWYŻSZONY POZIOM (miesięczny dochód nie przekracza 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym) do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500zł, 
 • NAJWYŻSZY POZIOM (miesięczny dochód to maksymalnie 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym) do 90 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 41 000zł

W przypadku chęci uzyskania dotacji  w podwyższonym lub najwyższym poziomie wymagane jest zaświadczenie o dochodach, które wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie.

Wspólnoty Mieszkaniowe

Dotacja obejmuje:

 1. Demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe służących na potrzeby 100% powierzchni ogrzewanej w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.
 2. Przedsięwzięcie określone w pkt a) oraz zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego.
 3. Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe na nowe źródła ciepła, a obejmujące:
  -zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),

– dokumentację dotyczącą powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy,

– zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego.

 1. d) Zbiór przedsięwzięć wymienionych w pkt a), b) i c).

Więcej informacji: https://czystepowietrze.gov.pl/program-cieple-mieszkanie-ii-nabor-dla-gmin-2023/

Zakres programu – Ciepłe mieszkanie zakres

Koszty kwalifikowane dla programu cieple mieszkanie

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content