Aktualnie czytasz
Zgłoszenie do ewidencji szkół

Zgłoszenie do ewidencji szkół

  • Procedury oraz potrzebne dokumenty
szkoły

Procedury związane z rejestracją szkół i placówek niepublicznych na terenie Miasta Pruszkowa.

Miejsce złożenia dokumentów o wpis do rejestru
Kancelaria Urzędu Miasta Pruszkowa ul. Kraszewskiego14/16

Opłaty
Postępowanie to jest wolne od opłat administracyjnych i skarbowych.
Termin i sposób załatwienia
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji zostaje wydane w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego zgłoszenia.

Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz.996 z późn. zm.),
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.60 z późn. zm.),
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1657),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1625).

Ewidencja szkół i placówek niepublicznych prowadzona przez Gminę Miasto Pruszków obejmuje niepubliczne:
• przedszkola,
• punkty przedszkolne,
• zespoły wychowania przedszkolnego,
• szkoły podstawowe,**
Niepubliczne szkoły i placówki mogą zakładać i prowadzić:
• osoby prawne tj.: Przedsiębiorstwa Państwowe, Stowarzyszenia, Organizacje Społeczne, Samorząd Gospodarczy i Zawodowy, Organizacje Związkowe, Organizacje Wyznaniowe, Wyższe Szkoły Niepaństwowe, Spółki Prawa Handlowego, Fundacje, Wyższe Szkoły Państwowe;
• osoby fizyczne (każda osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych).

Tryb odwoławczy
Prezydent Miasta Pruszkowa wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:
1) zgłoszenie nie zawiera danych wymienionych w art. 168 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe albo podane w nim dane są błędne i mimo wezwania nie zostało uzupełnione albo poprawione w wyznaczonym terminie;
2) statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony. W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji Zgłaszającemu służy prawo wniesienia odwołania do Mazowieckiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem Urzędu Miasta Pruszkowa w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Uzyskanie przez szkołę niepubliczną uprawnień szkoły publicznej zgodnie z art. 176 ustawy Prawo oświatowe następuje po spełnieniu warunków określonych w art. 14 ust. 3 wymienionej ustawy. Szkoła uzyskuje uprawnienia szkoły publicznej na mocy decyzji administracyjnej wydanej przez Prezydenta Miasta Pruszkowa na podstawie pozytywnej opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Dokonanie zmiany we wpisie do ewidencji
Zgodnie z art. 168 ust.13 ustawy Prawo oświatowe zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po dokonaniu wpisu do ewidencji osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić Prezydentowi Miasta Pruszkowa w ciągu 14 od ich powstania. Informację pisemną w tej sprawie składa w kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa.

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:
1) niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji,
2) prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej,
3) stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki lub organu prowadzącego tę szkołę lub placówkę jest niezgodna z przepisami ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, wydanych na ich podstawie rozporządzeń lub statutem, a w szkole podstawowej oraz szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – również w przypadku, gdy nie jest wypełnione zobowiązanie, o którym mowa w art. 168 ust. 4 pkt 6 ustawy Prawo oświatowe, jeżeli szkoła lub placówka lub osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do polecenia organu sprawującego nadzór pedagogiczny i nie usunęła w terminie uchybień, o których mowa w art. 180 ust. 2 wymienionej ustawy,
4) dokonania wpisu z naruszeniem prawa,
5) zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż 3 miesiące, Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki.

Likwidacja szkoły/placówki
1) Szkołę lub placówkę może zlikwidować osoba prowadząca z końcem roku szkolnego.
2) Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów oraz Prezydenta Miasta Pruszkowa (pisemna informacja złożona w kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa)
3) Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.
4) Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.

Potrzebne załączniki :

Wniosek_o_wpis_do_ewidencji_szkół_i_placówek_niepublicznych.doc
Załącznik_nr_1_-wykaz_kadry_pedagogicznej
Załącznik_nr_2_-informacja_o_warunkach_lokalowych
Zgłoszenie_zmiany_wpisu_do_ewidencji_szkół_i_placówek_niepublicznych.doc

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content