Aktualnie czytasz
Rekrutacja do Przedszkoli

Rekrutacja do Przedszkoli

przedszkole w Pruszkowie

Aktualizacja artykułu dotyczącego rekrutacji znajduję się w linku

 

Rekrutacja do pruszkowskich przedszkoli miejskich oraz niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych pozyskanych w ramach otwartych konkursów na prowadzenie zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Pruszkowa w roku szkolnym 2019/2020.

W związku z wprowadzeniem elektronicznej rekrutacji rodzice dzieci już uczęszczających do ww. przedszkoli i punktów przedszkolnych składają „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w terminie od 22 lutego 2019r. od godz. 8.00 do 28 lutego 2019r. do godz. 16.00. Jedynie w przypadku zmiany placówki ww. dzieci podlegają ponownie procedurze rekrutacji.

Dzieci 6-letnie (z rocznika 2013) będące wychowankami przedszkoli miejskich oraz niepublicznych placówek przedszkolnych pozyskanych w ramach konkursów, mają prawo do kontynuowania nauki w tych przedszkolach. Natomiast te, które nie uczęszczały do placówek miejskich oraz placówek niepublicznych pozyskanych w ramach konkursów będą przyjmowane do szkół podstawowych na terenie Miasta Pruszkowa (z wyłączeniem Szkoły Podstawowej Nr 4 w Pruszkowie przy ul. Hubala 4). Dzieci te nie będą rekrutowane elektronicznie, a na podstawie wniosku papierowego złożonego w danej szkole.

Zapisy kandydatów w wieku od 3 do 5 lat do 15 przedszkoli na obszarze Miasta Pruszkowa będą odbywały się od 1 marca 2019r. od godz. 8.00 do 15 marca 2019r. do godz. 16.00. W tym samym terminie będzie się odbywała rekrutacja do niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych, pozyskanych w ramach otwartych konkursów na prowadzenie zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Pruszkowa (na wolne miejsca w danej grupie wiekowej).

W roku bieżącym rekrutacja do wszystkich pruszkowskich przedszkoli miejskich oraz niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych, pozyskanych w ramach otwartych konkursów na prowadzenie zadania publicznego z zakresu wychowania przed szkolnego na terenie Miasta Pruszkowa będzie odbywała się elektronicznie. W tym celu rodzice będą logowali się na stronie internetowej www.pruszkow.formico.pl. Po wypełnieniu danych należy wydrukować „Wniosek o przyjęcie do przedszkola” i dostarczyć jego wersję papierową (wraz z załącznikami dającymi prawo do uzyskania dodatkowych punktów) do przedszkola lub punktu przedszkolnego pierwszego wyboru, ponieważ w rekrutacji bierze udział jedynie wniosek zatwierdzony przez tą placówkę przedszkolną.

Należy dodać, że ustawodawca nadal przewiduje możliwość aplikowania do 3 przedszkoli/punktów przedszkolnych co będzie możliwe do zaznaczenia przy wypełnianiu wniosku w wersji elektronicznej.

Rodzice, którzy nie będą mieli Internetu, bądź nie będą umieli wypełnić elektronicznego wniosku będą mogli skorzystać z pomocy pracowników poszczególnych przedszkoli/punktów przedszkolnych. Harmonogram naboru określa załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20/2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Pruszków.

Rekrutacja do przedszkoli będzie przeprowadzana zgodnie z istniejącym ustawodawstwem. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe (po 30 punktów za każde z kryteriów):

– wielodzietność rodziny kandydata;
– niepełnosprawność kandydata;
– niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
– niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
– niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
– samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
– objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub po jego zakończeniu, gdy przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, Rada Miasta upoważniona jest jako organ prowadzący do określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie rekrutacji, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełniania.

Ww. kryteria określa załącznik Nr 1 Uchwały Nr IV.44.2019 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Pruszków na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

W stosunku do lat poprzednich wprowadzono dodatkowe kryterium tzw. dochodowe. Kryterium to będzie stosowane w sytuacji, gdy liczba kandydatów z taką samą liczbą punktów jest wyższa niż liczba wolnych miejsc. Pozwoli to na wyłonienie kandydatów z rodzin najbardziej potrzebujących. Jest to kryterium dobrowolne, a objaśnienia dotyczące jego stosowania znajdują w załączniku poniżej.

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu – dane kryterium nie będzie uwzględnione przez komisję rekrutacyjną.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych niż liczba miejsc w przedszkolach miejskich, Miasto Pruszków ogłosi ponownie konkurs, aby w ten sposób pozyskać dodatkowe miejsca wśród niepublicznych placówek przedszkolnych.

Poniżej lista dokumentów do pobrania:

UCHWAŁY
Uchwała_435.18_o_odpłatności_za_przedszkola
Kryteria naboru do przedszkoli i oddz.przedszkolnych.

OŚWIADCZENIA
Oświadczenie_do_kryterium_dochodowego-1 Oświadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka_2019_2020r
Oświadczenie_o_wielodzietności_rodziny_kandydata_2019_2020
Oświadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka_2019_2020r

DOKUMENTY
Dokumenty_potwierdzające_spełnianie_kryteriów_ustawowych

OGŁOSZENIA
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu Piotruś Pan
Ogłoszenie_wyników_otwartego_konkursu_ofert_w_zakresie_wychowania_przedszkolnego_2019

ZARZĄDZENIE
Zarządzenie_Nr_69.2019_Prezydenta_Miasta_Pruszkowa_10_kwietnia_2019
harmonogram_rekrutacyjny_do_przedszkoli_i_klas_I_2019_2020r._docx

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content