Aktualnie czytasz
Dotacja na zakup i montaż nowych urządzeń retencyjnych od 1 marca do 30 czerwca 2023 r

Dotacja na zakup i montaż nowych urządzeń retencyjnych od 1 marca do 30 czerwca 2023 r

Prezydent Miasta Pruszkowa informuje, że w terminie od 01 marca do 30 czerwca 2023 r. przyjmowane będą wnioski o udzielenie dotacji celowej na zadanie służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania.

Dotacja przyznawana będzie na zakup i montaż nowych urządzeń retencyjnych tj. zbiorników naziemnych i podziemnych ujmujących wodę opadową i roztopową, wraz z elementami instalacji zbierającej i odprowadzającej wodę opadową. Dotacja nie obejmuje infrastruktury technicznej związanej z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych wykonywanej w ramach określonych pozwoleniem na budowę nowych inwestycji drogowych, mieszkaniowych, usługowych, przemysłowych.

Wysokość dotacji przewiduje pokrycie 80% rzeczywistych, udokumentowanych kosztów realizacji inwestycji jednak nie więcej niż 5 000,00 zł w przypadku osób fizycznych i nie więcej niż 10 000,00 zł dla pozostałych podmiotów prawnych.
Właściciele będą mieli obowiązek utrzymać wykonaną instalacje przez okres co najmniej 3 lat od daty podpisania umowy pod rygorem zwrotu dotacji celowej w całości wraz z odsetkami.

Wnioski muszą spełniać następujące warunki formalne: muszą być złożone na właściwych formularzach, mieć wypełnione wszystkie wymagane pozycje, być opatrzone podpisem Wnioskodawcy i mieć dołączone wszystkie wymagane załączniki (określone we wzorze wniosku).
Szczegóły zasad udzielania dofinansowania oraz naboru wniosków reguluje Uchwała Rady Miasta Pruszkowa Nr XXV.263.2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. oraz Zarządzenie nr 66/2023 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 22 lutego 2023 r.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w kancelarii Urzędu Miasta w Pruszkowie lub przesłać na adres: Urząd Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków. Jako datę wpływu wniosków należy rozumieć termin dostarczenia wniosków do Urzędu Miasta w Pruszkowie. Wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Wniosek o udzielenie dotacji 2023

Zgoda współwłaścicieli

Harmonogram rzeczowo finansowy-zadania

Oswiadczenie dotyczace infrastruktury technicznej

Zarządzenie 66 2023

Załącznik nr 1 klauzula informacyjna do wniosku

Uchwala nr XXV.263.2020

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Oświadczenie dotyczące niekorzystania z innych form finansowań przeznaczonych na ten sam cel

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska pod numerem telefonu 22 735 88 84 lub pod adresem mailowym srodowisko@miasto.pruszkow.pl.

 

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content