Aktualnie czytasz
Rada Miasta Pruszkowa

Rada Miasta Pruszkowa

Rada Miasta

Rada Miasta jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy.

Kompetencje Rady Miasta reguluje ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym. Kadencja Rady Miasta trwa 5 lat licząc od dnia wyboru. Na czele rady stoi przewodniczący i dwóch wiceprzewodniczących. Rada Miasta ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Mieszkańcy Pruszkowa wybierają 23 radnych w wielomandatowych okręgach wyborczych.

Sesje Rady Miasta

Rada Miasta rozpatruje na sesjach i rozstrzyga wszystkie sprawy należące do jej kompetencji w formie uchwał. Sesję Rady Miejskiej przygotowuje i zwołuje Przewodniczący Rady ustalając projekt porządku obrad, miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji. Rada obraduje nie rzadziej niż raz na kwartał. W sesji uczestniczą z prawem zabierania głosu Radni, Prezydent Pruszkowa, jego zastępcy oraz Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta.
Działalność Rady jest jawna z wyjątkiem spraw, których ograniczenie jawności wynika z ustaw. Mieszkańcy mają prawo do uzyskania informacji nt. pracy rady oraz wstępu na sesje Rady Miejskiej i posiedzenia komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów i uchwał z posiedzeń rady.

Mieszkańcy, którzy chcą uzyskać dostęp do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych przez Radę Miasta lub Prezydenta składają pisemną prośbę o ich udostępnienie odpowiednio Przewodniczącemu Rady lub Prezydentowi Miasta.

Zadania Biura Rady Miasta:

1) prowadzenie spraw związanych z organizacyjno-techniczną obsługą sesji Rady i posiedzeń Komisji,

2) prowadzenie obsługi biurowej i sekretarskiej Rady i Komisji, w tym sporządzanie protokołów z sesji i posiedzeń,

3) opracowywanie wniosków Komisji oraz przekazywanie Prezydentowi Miasta do realizacji,

4) prowadzenie rejestru uchwał Rady,

5) prowadzenie rejestru interpelacji radnych,

6) udział w pracach związanych z wyborami prezydenckimi, parlamentarnymi oraz samorządowymi,

7) organizacja dyżurów radnych,

8) organizacja spotkań radnych z mieszkańcami,

9) przygotowywanie materiałów do wyborów ławników oraz rad osiedlowych.

10) prowadzenie obsługi biurowej Miejskiej Rady Seniorów

11) prowadzenie obsługi biurowej Młodzieżowej Rady Miasta

12) prowadzenie obsługi biurowej Rady Programowej ds. Budżetu Obywatelskiego

 

SKŁAD RADY VII KADENCJI

wybrany w wyborach samorządowych w dn. 21 października 2018 roku
BĄK Piotr Adam
BIAŁASZEWSKA-SZMALEC Ewa Elżbieta
BISKUPSKI Krzysztof
CHLEBIŃSKI Karol Andrzej
CZOP Edgar Tadeusz
KOSSAKOWSKA Dorota
KOTELECKI Jakub Roman
KRUPA Dariusz Jan
KULPA Eugeniusz Jan
KURZELA Andrzej Maciej
LEWAN Olgierd Bogdan
MALISZEWSKI Mieczysław Antoni
MAZUR Kazimierz Szczepan
MOCZUŁO Józef
OSIŃSKI Józef
RYBCZYŃSKI Jacek
SZACHOGŁUCHOWICZ Grzegorz Jan
WASIELEWSKA Anna
WIDERA Małgorzata Katarzyna
ZAGRAJEK Paweł Marcin
BOGDAŃSKA Agata
MARGAS Grzegorz
SZCZEPANIAK Anna-Maria

Link do Poralu Mieszkańca

Link do strony BIP RADA MIASTA PRUSZKOWA

Biuro Rady Miasta w Pruszkowie przyjmuje w pokoju. nr 48

ul. J. I. Kraszewskiego 14 / 16
05-800 Pruszków

Naczelnikiem Biura Rady Miasta jest Agnieszka Pawlik

Kontakt:

adres e- mailowy: rada@miasto.pruszkow.pl
telefony:
22 735 87 35
22 735 87 50
22 735 87 22
22 735 88 33

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content