Aktualnie czytasz
Zezwolenia, licencje, wpisy

Zezwolenia, licencje, wpisy

  • Dodatkowe dokumenty potrzebne do założenia działalności
zezwolenia licencje wpisy Pruszków

Jeżeli wykonywanie działalności gospodarczej wymaga uzyskania zezwolenia, licencji lub jest to działalność regulowana należy wystąpić z wnioskiem do odpowiedniego urzędu spełniając określone prawem warunki wykonywania tej działalności.

W wyborze odpowiedniego urzędu dokonującego dodatkowego rejestru w zależności od rodzaju działalności pomoże poniższy  link:

Do urzędu Miasta Pruszkowa zgłaszają się przedsiębiorcy, którzy dodatkowo do wykonywania swojej działalności potrzebują  licencję lub odpowiednie zezwolenia.

LICENCJE

Przedsiębiorcy, którzy zmierzają wykonywać na terenie Pruszkowa przewozy osób taksówką lub zmieniają dane w licencji już udzielonej, powinni wystąpić z wnioskiem do Prezydenta Miasta Pruszkowa o udzielenie/zmianę  licencji  na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką  WNIOSEK o udzielenie lub zmianę licencji taxi

Wraz z odpowiednimi załącznikami:

Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji
– Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku oraz Oświadczenie_o_spełnieniu_warunków_art._6_ust.1pkt_2__styczeń_2020r
(dotyczy odpowiednio: przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy, zatrudnionych przez niego kierowców oraz osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę , lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz )
Wykaz pojazdów
– Dowód uiszczenia opłaty za wydanie/zmianę  licencji i wypisów z tej licencji.

Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką udziela się przedsiębiorcy,  jeżeli spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym:

– spełnia wymóg  „dobrej reputacji”;  oznacza to,  że członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzące działalność gospodarczą

  • Nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,
  • nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

–  posiada tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi transport drogowy ma być wykonywany ( dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe z wpisem „TAXI”, a jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem pojazdu również dokument potwierdzający tytuł prawny do tego pojazdu np. umowa użyczenia pojazdu, leasingu itp.)

– zatrudnieni kierowcy oraz sam przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy:

  • nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art.59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy
  • mają ukończone 18 lat i prawo jazdy kategorii B,
  • nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
  • nie mają przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Opłata za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszar gminy miasto Pruszków,  w zależności od okresu ważności licencji wynosi:
– od 2 do 15 lat – 200 zł
– powyżej 15 do 30 lat – 250 zł.
– powyżej 30 do 50 lat – 300 zł.

W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie licencji –  jednego lub więcej niż jednego pojazdu pobiera się jedną opłatę, jak za udzielenie licencji, odpowiednią dla okresu ważności licencji, powiększoną o 10% tej opłaty z każdy pojazd.

Za wydanie wypisu z licencji  – na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty, jak za udzielenie licencji, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

Za wydanie wypisu z licencji  – na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę w wys. 11% opłaty , jak za udzielenie licencji, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

Za wydanie wypisu z licencji   – w przypadku zmiany licencji pobiera się opłatę w wys. 5% opłaty, jak za udzielenie licencji, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

Za wydanie wypisu z licencji  – w innych przypadkach niż wyżej wymienionych pobiera się opłatę w wys. 1% opłaty, jak za udzielenie licencji, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

Za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty, jak za udzielenie licencji,  stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

Opłatę wnosi się:

– na rachunek Urzędu Miasta Pruszkowa

– w kasie Urzędu Miasta Pruszkowa, pok.20, 05-800 Pruszków, ul. J.I.Kraszewskiego 14/16

Sprawy rozpatrywane są w Wydziale Spraw Obywatelskich i Obsługi Mieszkańców w Referacie Spraw Obywatelskich  Urzędu Miasta Pruszkowa ( pok.46 )

ZEZWOLENIA

PRZEDSIĘBIORCY , KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ POLEGA NA SPRZEDAŻY LUB PODAWANIU NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH WYSTĘPUJĄ DO PREZYDENTA PRUSZKOWA Z WNIOSKIEM

wniosek o sprzedaż alkoholu
– o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę (wniosek CATERING)
– o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (wniosek)

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content