Aktualnie czytasz
Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne

  • Planowanie przestrzenne formułuje zasady zagospodarowania terenu.
plany zagospodarowania

Przestrzeń miasta Pruszkowa jest dobrem wspólnym. Jej organizacja decyduje o warunkach życia i dobrobycie mieszkańców, świadczy  o kulturze społeczności, która ją zamieszkuje, determinuje postęp cywilizacyjny. Jako aspekt gospodarowania, wymaga uczestnictwa i angażuje wszystkie podmioty publiczne i prywatne, dążące do zaspokojenia swoich potrzeb  i realizacji swoich celów.

Planowanie przestrzenne formułuje zasady zagospodarowania terenu. Umożliwia ono kształtowanie przestrzeni zgodnie z potrzebami mieszkańców w sposób racjonalny, zrównoważony, zgodny z zastanymi uwarunkowaniami lokalnymi, zachowujący wartości środowiskowe, kulturowe i krajobrazowe, przy jednoczesnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje istnienie dwóch dokumentów, na podstawie których gmina prowadzi politykę i gospodarkę przestrzenną.

Są to:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest dokumentem określającym zarys polityki przestrzennej i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy uwzględniający uwarunkowania (czyli czynniki i ograniczenia) rozwoju przestrzennego.

Studium nie jest aktem prawa miejscowego. Jest dokumentem o charakterze strategicznym, w którym samorząd przyjmuje określoną wizję i cele rozwoju przestrzennego miasta, kontynuowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Obecnie w Pruszkowie obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pruszkowa z dnia z dnia 16 listopada 2000 r. (Nr XXVIII/309/2000 Rady Miejskiej w Pruszkowie), które ma za zadanie przypisać poszczególnym celom strategicznym miejsca w przestrzeni miasta oraz gwarantować możliwości i standardy ich zrealizowania.

W dniu 29 czerwca 2006 r. Rada Miejska w Pruszkowie podjęła Uchwałę Nr XLIV/501/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pruszkowa. Na jej podstawie w chwili obecnej opracowywana jest zmiana obowiązującego studium. Jedną z głównych przyczyn dezaktualizacji Studium, niezależną od polityki przestrzennej gminy, są zmieniające się przepisy i przy ocenie aktualności Studium zmiany w prawie stanowią jedno  z podstawowych kryteriów. Ponadto aktualizacji i zmianom podlegają nadrzędne dla Studium Pruszkowa dokumenty strategiczne. Następują także zmiany w wizji zagospodarowania przestrzennego miasta inspirowane miejscowymi uwarunkowaniami jak również ponadlokalnymi tendencjami w projektowaniu urbanistycznym.

Problematyka studium jest szczegółowo określona w wyżej wspomnianej ustawie o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym. Wymaga skupienia się przede wszystkim na gospodarowaniu przestrzenią, ochronie środowiska kulturowego i przyrodniczego w powiązaniu z systemami komunikacji i infrastruktury technicznej przy uwzględnieniu interesów zarówno publicznych jak i prywatnych.

Studium to promocja gminy wśród potencjalnych inwestorów.

 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Podstawowym narzędziem polityki przestrzennej gminy są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Plan miejscowy stanowi podstawę planowania przestrzennego w gminie. Ustanawia przepisy powszechnie obowiązujące na danym terenie, będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych (w przeciwieństwie do studium, które wyraża jedynie politykę przestrzenną gminy). Plan miejscowy jest aktem prawa lokalnego. Oznacza to, że jest wiążący dla organów samorządowych gminy, instytucji publicznych, podmiotów gospodarczych i wszystkich mieszkańców. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem, który wyznacza ramy i przesądza o gospodarce przestrzennej gminy.

Podstawą sporządzania miejscowych planów zagospodarowania jest studium uwarunkowań   i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, którego kierunki rozwoju muszą być uwzględnione w planach.

W procesie planistycznym istotnym elementem procedury jest partycypacja społeczna i konsultacje, które rozpoczynają się od wniosków składanych na etapie ogłoszenia o przystąpieniu do opracowania planu i poprzez uwagi składane do wykładanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W trakcie wyłożenia odbywa się jeszcze dyskusja publiczna na temat rozwiązań przyjętych w projekcie.

W tematach szczególnie trudnych, do konsultacji przed planistycznych udostępniane są koncepcje zagospodarowania terenu. Opinie składane do urzędu zawsze są przedmiotem analiz w trakcie dalszych szczegółowych prac planistycznych.

Każdy z uchwalanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego to efekt wielu spotkań, uzgodnień i opinii – będących kompromisem oczekiwań i wniosków oraz zastanych uwarunkowań przyrodniczych, kulturowych, technicznych i komunikacyjnych oraz ekonomicznych.

W mieście Pruszkowie obowiązują 52 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Zajmują one łącznie około 80% powierzchni miasta (ok. 1518 ha).

W chwili obecnej trwa sporządzanie 27 planów miejscowych, z czego 18 stanowią zmiany planów obecnie obowiązujących, a 9 obejmuje nowe obszary.

Powierzchnia zmian obowiązujących planów wynosi ok. 214,8 ha (11,2% powierzchni miasta), a nowo sporządzane plany o swoim zasięgiem obejmują ok. 5% powierzchni miasta.

Po uchwaleniu sporządzanych obecnie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian planów łączna powierzchnia pokryta planami wynosić będzie stanowić ok. 85 % powierzchni całego miasta.

Na obszarach pozbawionych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gospodarowanie przestrzenią następuje na podstawie decyzji o warunkach zabudowy  i zagospodarowania terenu.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wyróżnia dwa rodzaje decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:

decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego  – dla inwestycji celu publicznego,
decyzję o warunkach zabudowy (potocznie nazywana wuzetką) – dla inwestycji innych niż celu publicznego.

 

Decyzja o warunkach zabudowy jest instrumentem planowania przestrzennego. Jej celem jest ustalenie czy dane zamierzenie inwestycyjne nie naruszy ładu przestrzennego. Decyzja może zatem regulować wysokość budynku, jego kształt, kolor elewacji, posadowienie na działce i inne elementy istotne z punktu widzenia urbanistyki i estetyki.  Inaczej niż przy pozwoleniu na budowę, do ustalenia warunków zabudowy nie jest niezbędne posiadanie przez wnioskującego praw do nieruchomości. Decyzja sama w sobie nie rodzi prawa do terenu, ani nie narusza prawa własności. O ustalenie warunków zabudowy dla dowolnego terenu może zatem wystąpić każdy.

Organem doradczym Prezydenta Miasta Pruszkowa w dziedzinie urbanistyki jest Miejska Komisja Urbanistyczno- Architektoniczna powoływana spośród grona specjalistów z zakresu urbanistyki i architektury.

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content