Aktualnie czytasz
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

  • Procedury rejestru
złobek w Pruszkowie

Wnioski o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie z rejestru żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Wniosek o wpis do rejestru składa się w systemie elektronicznym na portalu https://empatia.mpips.gov.pl/ na formularzu RKZ-1 pn.
Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów.

W celu uzyskania dostępu do ww. systemu elektronicznego i jego dalszej obsługi należy:
1. założyć profil zaufany lub podpis elektroniczny; informacje dostępne są pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany;
2. założyć konto na Platformie Informacyjno-Usługowej Emp@tia, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
• jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne;
• osoby fizyczne;
• osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Godziny przyjmowania klientów:

W godzinach działania systemu elektronicznego na portalu https://empatia.mpips.gov.pl/
Informacje można uzyskać pod nr telefonu:
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Pruszkowa tel. 22 735 87 754

Uwagi:
Obligatoryjne wymogi dla lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy:
a. dla żłobka:
a. decyzja Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Pruszkowie potwierdzająca spełnianie wymagań przeciwpożarowych;
b. decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie potwierdzająca spełnianie wymagań sanitarno-lokalowych
b. dla klubu dziecięcego:
a. decyzja Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Pruszkowie potwierdzająca spełnianie wymagań przeciwpożarowych;
b. pozytywna opinia Prezydenta Miasta Pruszkowa, określająca w szczególności maksymalną liczbę miejsc w klubie dziecięcym.

Wniosek o wydanie opinii sanitarnej dla klubu dziecięcego znajduje się w załączniku

Wydanie decyzji PPIS/opinii Prezydenta Pruszkowa następuje po zakończeniu robót budowlanych i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub dokonaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy, wobec którego organ nadzoru budowlanego w terminie nie wniósł sprzeciwu.
Wymagania sanitarno-lokalowe określone są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925, rozporządzenie dostępne jest pod adresem: https://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000925.
Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 z póżn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych, funkcjonujących na terenie miasta Pruszkowa, prowadzi Prezydent Pruszkowa i publikuje go w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Pruszków pod adresem: https://rejestrzlobkow.mpips.gov.pl:8443/lista/zk?nts=51143021021
Po potwierdzeniu spełnienia warunków wymaganych do dokonania wpisu do rejestru Prezydent Pruszkowa wydaje zaświadczenie o wpisie podmiotu do rejestru.

Prezydent Pruszkowa odmawia dokonania wpisu do rejestru w przypadku, gdy:
1. podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
2. wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

Wykreślenie z rejestru następuje w przypadkach:
1. złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;
2. nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
3. przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym;
4. wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

Odmowa wpisu do rejestru oraz wykreślenie z rejestru następują w drodze decyzji administracyjnej.
W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do:
1. wystąpienia do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem o zmianę danych lub informacji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian w przypadku:
a. nazwy lub imienia/nazwiska oraz siedziby lub adresu podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
b. numeru NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
c. miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
d. informacji o zawieszeniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
e. liczby miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym;
f. informacji, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;
2. dokonania zmian za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia w przypadku:
a. informacji o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;
b. adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;
c. liczby dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego;
d. wysokości opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.

Po dokonaniu zmian w rejestrze organ wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru zaświadczenie uwzględniające te zmiany.

Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie miasta Pruszkowa w wysokości 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami
Wpłat można dokonywać:
• w kasach Urzędu Miasta Pruszkowa
• na rachunek bankowy Miasta Pruszków: PKO S.A. 49 1240 6973 1111 0010 8630 1623

W tytule opłaty należy wskazać odpowiednie oznaczenie:
• wpis do rejestru żłobka ………….(nazwa żłobka i jego adres)
• wpis do rejestru klubu dziecięcego………….(nazwa klubu dziecięcego i jego adres)

Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty.
Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje w ciągu 7 dni od dnia złożenia kompletnej dokumentacji .

Tryb odwoławczy:
Od decyzji o odmowie wpisu do rejestru lub o wykreśleniu wpisu z rejestru żłobków lub klubów dziecięcych można wnieść odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409);
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. u. z 2014 r. poz. 925 z późn. zm.);
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku, klubie dziecięcym, dziennego opiekuna oraz wolontariusza (Dz. U. z 2011 r. Nr 69, poz. 368);
4. Uchwała Nr IX/71/2011 Rady Miejskiej Pruszkowa z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Wymagane wnioski i dokumenty:
Dokumenty należy składać w systemie elektronicznym na portalu
https://empatia.mpips.gov.pl/

Informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych_EDUKACJA_żłobki_sanepid

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content