Aktualnie czytasz
Konkursy na dyrektorów Szkół Podstawowych

Konkursy na dyrektorów Szkół Podstawowych

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA OGŁASZA KONKURSY NA KANDYDATÓW NA STANOWISKA DYREKTORÓW:

1. Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej w Pruszkowie, Wojska Polskiego 34,
2. Szkoły Podstawowej Nr 5 im. I. J. Paderewskiego w Pruszkowie, ul. J. Długosza 53.
3. Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Władysława Broniewskiego w Pruszkowie, ul. Obrońców Pokoju 44,
4. Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pruszkowie, Mostowa 6.

ogłoszenie o konkursach na kandydatów na stanowiska dyrektorów SP3, SP 5

ogłoszenie o konkursach na kandydatów na stanowiska dyrektorów SP8, SP 9

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t. j. Dz.U. 2021 r. poz. 1449 ze zm.).

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 • uzasadnienie przystąpienia do konkursu,
 • koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły, której dotyczy oferta,
 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo
 • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) kopie dokumentów, potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia,

poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

w przypadku cudzoziemca – poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) kopię:

–  dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 672), lub

– dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

– dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na  stanowisku kierowniczym,

oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo  lub umyślne przestępstwo skarbowe,

oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 289),

oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 342) – w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.),

oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Na żądanie organu prowadzącego placówki, których dotyczy konkurs, kandydaci są obowiązani przedłożyć oryginały dokumentów, których potwierdzone za zgodność
z oryginałem kopie zostały załączone do oferty konkursowej. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

Z uwagi na realizację zadań w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, osoba wyłoniona do zatrudnienia będzie sprawdzana w Rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym zgodnie z art. 12 pkt 6 ustawy
z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym
(t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 31).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach ze wskazaniem placówki, której dotyczy. Należy podać na kopercie: adres zwrotny, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail. Oferty należy składać w terminie do dnia 13.04.2023 r. do godziny 12.00 na adres: Kancelaria Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16 (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Pruszkowa).

Dopuszcza się złożenie oferty w postaci elektronicznej. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

Szczegółowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać pod numerem telefonu:533 086 079

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Pruszkowa. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Prezydent
Miasta Pruszkowa
Paweł Makuch

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Pruszkowa

Realizując obowiązek informacyjny, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Pruszkowa, 05-800 Pruszków, ul. J.I. Kraszewskiego 14/16 tel. (22) 735-88-88 e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ochroną danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: iod@miasto.pruszkow.pl, telefonicznie 22 735 88 87 lub pisemnie pod adresem Urząd Miasta Pruszków, 05-800 Pruszków, ul. J.I Kraszewskiego 14/16
 3. Dane osobowe będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa krajowego oraz lokalnego, w celach wskazanych poniżej:
 4. a) W celu wypełnienia obowiązków prawnych, tj. wyłonienia dyrektorów placówek oświatowych  w drodze konkursu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z  30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym ( t.j.Dz.U.2023 poz.40 ) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  11 sierpnia 2017 r. ws. regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428).
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane:
 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • osobom wnioskującym o dostęp do informacji publicznej w trybie ustawy o dostępnie do informacji publicznej, w przypadku, w którym nie zachodzi podstawa do ograniczenia dostępu zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 6 września
  2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 910), z zachowaniem zasad wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych (anonimizacja danych osobowych)
 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, chyba że wynika to z odrębnych przepisów prawa, nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami przepisów archiwalnych, przez okres wskazany w Rzeczowym Wykazie Akt, tj. minimum 10 lat (Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach)
 3. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
 • Dostępu do swoich danych osobowych – art.15 Rozporządzenia.
 • Sprostowania danych osobowych –art. 16 Rozporządzenia.
 • Żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
 • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy uzna Pan/ Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 1. Ze względu na fakt, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, realizacji zadań wykonywanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej, nie przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych- art. 17 ust.3 lit. b, d lub e; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content