Aktualnie czytasz
Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

 • Pomoc dla mieszkańców Pruszkowa
Społeczna pomoc

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych osobom i rodzinom, które nie są w stanie pokonać ich samodzielnie wykorzystując własne uprawnienia, możliwości i zasoby. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb. Zadaniem pomocy społecznej jest również zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym poprzez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia  się tych osób i rodzin i ich integrację ze środowiskiem . Istotnym celem jest także kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz potrzebujących, bądź wspieranie tych działań.

Na terenie Miasta Pruszkowa zadania te realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który jest jednostką organizacyjną Miasta Pruszkowa, a powołany został Uchwałą Nr II/12/90 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 13 czerwca 1990r.

Miejski Ośrodek Pomocy  Społecznej ma swoją siedzibę przy ul. Helenowskiej 3A w Pruszkowie

MOPS realizuje zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym i fakultatywnym oraz zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz zadania na podstawie  innych ustaw, takich, jak:

 • o przeciwdziałaniu przemocy,
 •  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • o dodatkach mieszkaniowych,
 • prawo energetyczne,
 • o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • o świadczeniach rodzinnych,
 • o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

oraz realizuje zadania wynikające z programów rządowych na podstawie  :
– rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu    „Dobry Start”,
– uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Na podstawie ustawy o pomocy społecznej realizowane są następujące formy wsparcia:
– środowiskowa pomoc społeczna, czyli:

 • praca socjalna
 • pomoc w formie świadczeń pieniężnych
 • dożywianie dzieci
 • pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
 • pomoc rodzinom z problemami wychowawczo – opiekuńczymi, m.in. poprzez wsparcie asystenta rodziny, udzielanie poradnictwa specjalistycznego
 • organizowanie instytucjonalnej pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym poprzez kierowanie do Domów Pomocy  Społecznej oraz  ośrodka wsparcia , tj. Dziennego Domu PomocySpołecznej
 • organizowanie instytucjonalnej pomocy osobom bezdomnym poprzez kierowanie do noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych
 • psychologiczne dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
 • prawne dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
 • konsultanta ds. przemocy w rodzinie.

W ramach działalności Dziennego Domu Pomocy Społecznej, który mieści się przy ul. Księcia Józefa 1 w Pruszkowie, oferowane sa zajęcia terapeutyczne dla osób starszych, wsparcie psychologa oraz możliwość skorzystania z posiłku obiadowego. A także realizowania potrzeb towarzyskich i rekreacyjno-kulturalnych poprzez uczestnictwo w różnych warsztatach i imprezach.
Przy ul. Jasnej 3 w Pruszkowie działa Centrum Aktywności Lokalnej, które swe działania kieruje nie tylko do seniorów ale także do mam i dzieci. Prowadzony jest w nim również wolontariat, do którego mogą się zgłaszać zarówno osoby potrzebujące tego rodzaju wsparcia, jak i osoby chcące wspierać innych poprzez oferowanie im własnego czasu i własnych umiejętności. Przy Centrum Aktywności Lokalnej działa Punkt Przeciwdziałania Przemocy, w którym udzielane jest poradnictwo:

– psychologiczne dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie ,
– prawne dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
– konsultanta ds. przemocy w rodzinie.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące działalności MOPS znajdują się na stronie : www.mopspruszkow.pl

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie
ul. Drzymały 30
05-800 Pruszków
tel. 22 738-15-01
fax: 22 738-15-06

Poniedziałek: 8.00-18.00
Wtorek: 8.00-16.00
Środa: dzień pracy wewnętrznej
Czwartek i piątek:8.00-16.00

https://www.pcpr.pruszkow.pl
email: pcpr@pcpr.pruszkow.pl

Pomoc na terenie powiatu pruszkowskiego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznejw Pruszkowie
Ul. Helenowska 3A
05-800 Pruszków
tel. 22 728-11-81

Poniedziałek 10.00-18.00
Wtorek-piątek 8.00-16.00
e-mail: sekretariat@mopspruszkow.pl

 

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content