Aktualnie czytasz
Weryfikacja projektów BO 2020

Weryfikacja projektów BO 2020

  • Kryteria weryfikacji
weryfikacja projektów BO

Wszystkie projekty, które po weryfikacji formalnej otrzymały opinię pozytywną zostały przekazane do weryfikacji szczegółowej, która obejmuje konsultację projektu w odpowiednich wydziałach Urzędu Miasta odpowiadających za płaszczyznę jego realizacji.

Weryfikacja polega na ocenie projektu w oparciu o poniższe kryteria:

  • Spełnienie wymogu przynależności pomysłu do zadań własnych gminy,
  • Projekt może być zrealizowany w czasie roku budżetowego 2020,
  • Lokalizacja projektu na terenach należących do gminy Miasto Pruszków,
  • Projekt jest realizowany całościowo w ramach BO, nie jest częścią większego projektu, np. nie jest dokumentacją projektową lub etapem innego przedsięwzięcia,
  • Projekt mieści się w ramach przyjętych strategii i programów miasta,
  • Istnieje techniczna możliwość realizacji projektu,
  • Adekwatnie określono kosztorys, wraz z uwzględnieniem przyszłych kosztów eksploatacji oraz czy urealniony szacowany koszt realizacji wraz z przewidywanymi kosztami eksploatacji i utrzymania projektu nie przekracza wysokości limitu kwotowego jednego projektu,
  • Są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

W trakcie weryfikacji Wydział merytoryczny może się kontaktować z autorem projektu by uzupełnić brakujące dane lub potwierdzić przekazane informacje.

Po zakończeniu procesu weryfikacji szczegółowej złożonych projektów opublikowana zostanie ich kompletna lista, wraz ze wskazaniem do poddania pod głosowanie lub uzasadnieniem weryfikacji negatywnej projektu. Zweryfikowane pomyślnie projekty wezmą udział w głosowaniu, w którym będą walczyły o poparcie mieszkańców. Głosowanie na projekty odbędzie się od 19 sierpnia do 26 sierpnia 2019 roku.

Zgodnie § 11 ust. 1 pkt. 2  Uchwały Nr VI.71.2019  Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 marca 2019 r  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Pruszkowa w zakresie budżetu obywatelskiego projektodawca jest uprawniony do złożenia odwołania  od wyniku weryfikacji szczegółowej projektu w terminie 3 dni roboczych od dnia podania informacji o wyniku weryfikacji szczegółowej.

Odwołanie może zostać złożone w formie papierowej w Kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa lub elektronicznej na adres budzetobywatelski@miasto.pruszkow.pl , musi zawierać uzasadnienie,

W wyniku odwołania projekt może zostać zweryfikowany pozytywnie lub negatywnie.

Prezydent Miasta Pruszkowa informuje projektodawcę o wyniku postępowania odwoławczego w terminie  6 dni roboczych d daty wniesienia odwołania. Ustalenia postępowania odwoławczego są ostateczne.

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa
e-mail: budzetobywatelski@miasto.pruszkow.pl

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content