Aktualnie czytasz
Straż Miejska

Straż Miejska

Straż miejska Pruszków

Straż Miejska w Pruszkowie to samorządowa formacja mundurowa, powołana do ochrony porządku publicznego na terenie Gminy, spełniająca służebną rolę wobec społeczności lokalnej z poszanowaniem godności i praw obywateli.
Samorząd Miejski I Kadencji Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 1999 roku, Zarządzeniem 7/92 z dnia 1 sierpnia 1992 r. Prezydenta Miasta oraz statutu zatwierdzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych powołał Straż Miejską w Pruszkowie.

Od 2000 roku Straż Miejska w Pruszkowie jest finansowana z budżetowa Miasta Pruszkowa. Pracą funkcjonariuszy kieruje Komendant Straży, który odpowiada za prawidłowe wykonywanie wyznaczonych zadań. Zwierzchnikiem jest Prezydent Miasta Pruszkowa.

Do zadań straży należy w szczególności:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
2) kontrola publicznego transportu zbiorowego – w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5, poz. 13),
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.
Oprócz ustawowych obowiązków straży Pruszkowska Straż Miejska działa jeszcze w obszarze ekologii, profilaktyki i edukacji.

Strażnicy Straży Miejskie w Pruszkowie podejmują interwencje związane z nieprzestrzeganiem zapisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zapisów Uchwały Rady Miasta Pruszkowa w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta.
Funkcjonujące w ramach patroli ekologicznych kontrolują miejsca, w których dochodzi do nielegalnego wysypywania śmieci i odpadów. Prowadzona jest także współpraca z jednostkami miejskimi i podmiotami odpowiedzialnymi za utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Pruszkowa. Strażnicy monitorują i analizują także stan powietrza. Posiadane przez nich uprawnienia nadane przez Prezydenta Miasta Pruszkowa, zezwalają na kontrolę urządzeń oraz instalacji grzewczych na terenach prywatnych i tam gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza. Ważnym aspektem działalności Referatu Dzielnicowych – Zespołu EKO jest reagowanie w sprawach zwierząt. Odławianie i przekazywanie do Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami bezpańskich kotów, psów, a także innych zwierząt. Strażnicy współpracują w tym zakresie z podmiotami, które zabezpieczają opiekę weterynaryjną dla rannych zwierząt.

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży stanowi jedno z podstawowych zadań, przed którym stoją nie tylko rodzice i nauczyciele, ale także instytucje państwowe. Straż Miejska w Pruszkowie od wielu lat realizuję te zadania i prowadzi szeroko rozumianą profilaktykę bezpieczeństwa dzieci, młodzieży, a także seniorów w mieście Pruszkowie. Strażnicy Referatu ds. Profilaktyki realizując zadania ustawowe, prowadzą szereg akcji profilaktycznych o charakterze informacyjnym i edukacyjnym. Zajęcia edukacyjne dostosowane do potrzeb wiekowych i wnioskowanych tematów, prowadzone są w pruszkowskich placówkach oświatowych oraz przy okazji organizowanych imprez sportowo rekreacyjnych.

Straż Miejska w Pruszkowie to również obsługa miejskiego monitoringu. Teren miasta Pruszkowa objęty jest monitoringiem 50 kamer. Strażnicy, którzy pełnią służbę w studio monitoringu prowadzą obserwację przestrzeni publicznych objętych systemem. Reagują przez 24 godziny na przejawy łamania prawa rejestrowane przy użyciu środków technicznych. Zarchiwizowany materiał jest udostępniany uprawnionym podmiotom do przetwarzania tych danych. W dalszym ciągu opracowywany jest plan rozwoju sieci monitoringu miejskiego o kolejne rejony i punkty kamerowe.

Straż Miejska w Pruszkowie
ul. Kraszewskiego 14/14, 05-800 Pruszków
tel.: 986, 22 758 66 49
e-mail: kierownikzmiany@strazmiejska.pruszkow.pl
https://strazmiejska.pruszkow.pl/wp/

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content