Aktualnie czytasz
Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych

komisje Pruszków

Prezydent Miasta Pruszkowa Paweł Makuch zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Pruszkowa zwanych dalej „Konkursami”, zgodnie z zapisami Programu współpracy Miasta Pruszkowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, których termin realizacji zawiera się w okresie pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2024 roku.

I. Informacje ogólne:

Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowych wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy.
Zadaniem komisji konkursowej jest opiniowanie składanych ofert w ramach Konkursów.
Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za uczestnictwo w posiedzeniach komisji, jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej.

II. Miejsce i termin złożenia dokumentu:

Zgłoszenia, na załączonym do ogłoszenia formularzu – LINK PONIŻEJ – (podpisane przez kandydata oraz osobę/osoby upoważnioną/e do składania oświadczenia woli w imieniu organizacji/podmiotu zgłaszającej/ego), należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków.

Termin składania dokumentów – 23 listopada 2023 roku do godziny 16:00.

LINK do BIP

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content