Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego

Poniedziałek, 12 Marca 2018, 10:17

Prezydent Miasta Pruszkowa ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Pruszkowie przy ul. Jarzynowa 21

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone Rozporządzeniem MEN z dnia 11.08.2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. 2017r.  poz. 1597).

2. Oferty osób  przystępujących do konkursu powinny zawierać:

  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu ;
  2. koncepcję funkcjonowania i rozwoju przedszkola,
  3. życiorys z opisem przebiegu  pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela  albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku  nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby  
niebędącej nauczycielem,

4) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3: świadectwa pracy,
zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia,

6) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów
wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa
ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

7) poświadczoną przez kandydata za godność z oryginałem (na każdej stronie) kopię dokumentu
potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999r.
o języku polskim (Dz.U. z 2011r. poz. 224 i 455, z 2015r. poz. 1132 oraz z 2017r. poz. 60) – w
przypadku cudzoziemca,

8) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na  stanowisku kierowniczym,

9) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

10) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo  lub umyślne przestępstwo skarbowe,

11) oświadczenie, że kandydat nie był karany  zakazem pełnienia funkcji związanych z
dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z
dnia 17.12.2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz.U. z 2017r, poz. 1311),

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) kopię aktu nadania
stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) kopię karty oceny  
pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76
ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017r. poz. 1189, z późn.zm.)
lub w art. 140  ust. 1 ustawy z dnia 27.VII.2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2016r.
poz. 1842 z  późn.zm.)  - w   przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni
praw  publicznych;

16) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie  z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 922)  w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem
jakiej placówki dotyczy konkurs, w terminie do dnia 27.03.2018r. na adres: Wydział Edukacji, Urząd
Miejski w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16, pokój 73. Dopuszcza się składanie ofert w postaci
elektronicznej. Oferta składana elektronicznie powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem  
elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie
dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 735 87 32.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Pruszkowa.

O terminie i miejscu  przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Prezydent
Miasta Pruszkowa
Jan Starzyński

Pruszków, 2018-03-08