System rejestracji zdarzenia / usterki / opinii

  1. System rejestracji zdarzenia / usterki / opinii

  Wybierz

  2. Wybierz kategorię zgłaszanego zdarzenia

  2. Wybierz kategorię podzielenia się opinią

  2. Wybierz kategorię zgłaszanej usterki

  3. Uzupełnij tytuł i opis

  Tytuł *

  Lokalizacja usterki / zdarzenia.

  1. Przeczytaj jak zgłosić

  2. Znajdź na maps.google.pl, miejsce do zgłoszenia, następnie

  3. Następnie z lewego panelu, kliknij Udostępnij, a potem Kopiuj link.

  4. Wklej skopiowany link do pola poniżej

  5. Lokalizacja została poprawnie przekazana do UM Pruszków.

  [map mapa "zoom:15;clat:52.17074808667695;clng:20.813295705235596;lat:12.007089;lng:79.810600"]

  Załącz plik (zalecany format to PDF, JPG - maksymalny rozmiar wszystkich plików to 10mb)

  4. Dane kontaktowe

  Adres e-mail *

  Numer telefonu *

  5. Czy otrzymać odpowiedź

  Wybierz

  6. Forma kontaktu

  Wybierz

  7. Dane osobowe

  Proszę podać dane adresowe do wysłania odpowiedni pisemnej.

  Imię

  Nazwisko

  Dzielnica

  Ulica

  Nr budynku

  Nr lokalu

  Realizując obowiązek informacyjny, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Pruszkowa z siedzibą w Urzędzie Miasta w Pruszkowie, 05-800 Pruszków, ul. J.I. Kraszewskiego 14/16 tel. (22) 735-88-88 fax (22) 758-66-50 e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl

  2. W sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ochroną danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: iod@miasto.pruszkow.pl, telefonicznie 22 735 88 87 lub pisemnie pod adresem Urząd Miasta Pruszków, 05-800 Pruszków, ul. J.I Kraszewskiego 14/16

  3. Dane osobowe będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa krajowego oraz lokalnego, w celu umożliwienia Mieszkańcom szybkiego zgłoszenia zdarzenia czy usterki na terenie Miasta Pruszkowa oraz wyrażenia opinii ws. dotyczących Miasta Pruszkowa.

  4. Podstawą przetwarzania danych osobowych w zakresie podanym w ankiecie jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b). Wyrażenie zgody jest dobrowolne, można ją wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu, konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji powyższego celu.

  5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane:

   • podmiotowi zajmującemu się obsługą programu do elektronicznego wypełnienia ankiet przez mieszkańców.

   • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

   • osobom wnioskującym o dostęp do informacji publicznej w trybie ustawy o dostępnie do informacji publicznej, w przypadku w którym nie zachodzi podstawa do ograniczenia dostępu zgodnie z art. 5 Ustawy o dostępnie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z 2017r. z póź. zm.), z zachowaniem zasad wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych (anonimizacja danych osobowych).

  6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, chyba że wynika to z odrębnych przepisów prawa, nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

  7. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami przepisów archiwalnych, przez okres wskazany w Rzeczowym Wykazie Akt, (Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dn 14 lipca 1983r. ze zm.).

  8. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

   • Dostępu do swoich danych osobowych - art.15 Rozporządzenia.

   • Sprostowania danych osobowych –art. 16 Rozporządzenia.

   • Żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.

   • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pan/ Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.