Aktualnie czytasz
Rekrutacja do żłobków miejskich w Pruszkowie 2023/2024

Rekrutacja do żłobków miejskich w Pruszkowie 2023/2024

Rekrutacja do żłobków miejskich w Pruszkowie odbywać się będzie za pomocą systemu elektronicznego w terminie:
http://pruszkow.nullo.pl

  • od 1 marca 2023 r. od godz. 8:00
  • do 15 marca 2023 r. do godz. 16:00

Do żłobków miejskich przyjmowane są dzieci w wieku od 20 tygodnia życia i do ukończenia 3 lat.
Rekrutacja prowadzona jest na wolne miejsca. Rodzice mają do wyboru jedną z trzech placówek:

  • Żłobek Miejski Nr 1, ul. Hubala 3
  • Żłobek Miejski Nr 2, ul. Antka 7
  • Żłobek Miejski Nr 3, ul. Jarzynowa 21

Rodzice dzieci już uczęszczających do żłobków składają „Deklarację o kontynuowaniu opieki żłobkowej” w terminie od 10 lutego 2023 r. od godz. 8.00 do 20 lutego 2023 r.  do godz. 16.00 .

Rodzice/opiekunowie prawni, którzy będą brali udział w rekrutacji, w terminie do 15 marca 2023 r. wydrukowany i zarejestrowany w systemie wniosek składają  w wybranym żłobku. Do wniosku należy dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające kryteria naboru. Wniosek wypełniony drogą elektroniczną, a niezłożony w żłobku w wyznaczanym terminie, nie bierze udziału w procesie rekrutacji. O kolejności przyjęcia do żłobka decyduje liczba uzyskanych punktów.

Szczegółowe zasady i terminy rekrutacji

Kryterium dochodu na osobę w rodzinie

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

1.Dzieci z rodzin wielodzietnych (troje dzieci

i więcej z wyłączeniem dzieci powyżej

18-stego roku życia)

20

2.Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności

20

3.Dziecko obojga rodziców (prawnych opiekunów) pracujących zawodowo lub uczących się (punktacja dla każdego rodzica osobno)

25

4.Dzieci rodzica (prawnego opiekuna), wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

20

5.Dzieci objęte pieczą zastępczą

15

6.Dziecko, którego rodzice odprowadzają podatek dochodowy w gminie Miasto Pruszków (punktacja dla każdego rodzica osobno)

10

7.Dochód na osobę w rodzinie dziecka

1

Wyjaśnienie do kryterium dochodowego znajdą Państwo TUTAJ.
Szczegółowe informacje oraz link do logowania zostaną zamieszczone na stronie miasta, a także na stronach każdego żłobka,  przed rozpoczęciem procesu rekrutacji.

Do placówek przyjmowane są dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni są zameldowani bądź mieszkają na terenie Miasta Pruszkowa (należy przedstawić dokument potwierdzający miejsce zameldowania bądź zamieszkania rodziców i kandydata).
W trakcie roku w miarę posiadanych wolnych miejsc, dzieci przyjmowane będą do placówki na podstawie listy oczekujących. Warunkiem przyjęcia będzie zwolnienie miejsca w danej grupie wiekowej.

Informacji na temat rekrutacji będą udzielali:

  • dyrektorzy pruszkowskich żłobków:

1. Żłobek Miejski Nr 1, tel. (22) 758 81 32

2. Żłobek Miejski Nr 2, tel. (22) 299 16 14

3. Żłobek Miejski Nr 3, tel. (22) 299 35 53

  • pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Pruszkowa

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 204); Uchwała nr V.27.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 lutego 2015 r., Uchwała nr XLV.471.2018 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 26 kwietnia 2018 r., Uchwała nr XXXIII.339.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 stycznia 2021 r.; Uchwała nr V.28.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 lutego 2015 r., Uchwała nr XLV.472.2018 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 26 kwietnia 2018 r., Uchwała nr XXXIII.340.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 stycznia 2021 r.; Uchwała nr XLIII.450.2018 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 1 marca 2018 r., Uchwała nr XXXIII.341.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 stycznia 2021 r.

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content