Aktualnie czytasz
Przyjęcie dziecka do klasy 1. w Szkole Podstawowej/ Прийняття дитини до 1 класу початковоЇ школи

Przyjęcie dziecka do klasy 1. w Szkole Podstawowej/ Прийняття дитини до 1 класу початковоЇ школи

 W roku szkolnym 2023/2024 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci siedmioletnie, urodzone w roku 2016. Na wniosek rodzica naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w roku 2023 kończy 6 lat.
Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się do klasy pierwszej  na podstawie zgłoszenia rodziców, dokonanego w terminie : od 01.03.2023 r. do 15.03.2023 r.

Wnioski należy składać w sekretariacie wybranej szkoły.

Wzór zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej każdej szkoły oraz do pobrania TUTAJ. 
Gmina Miasto Pruszków jest organem prowadzącym dla 9 szkół podstawowych:

 • Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Topolowa 10
 • Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Jasna 2
 • Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Wojska Polskiego 34
 • Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Hubala 4
 • Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. ul. J. Długosza 53
 • Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Lipowa 31
 • Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Obrońców Pokoju 44
 • Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Mostowa 6
 • Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Pływacka 16

Alfabetyczny wykaz ulic ze wskazaniem obwodu szkoły.

Kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są przyjmowani w pierwszej kolejności do oddziałów integracyjnych:

 • w Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Topolowa 10,
 • w Szkole Podstawowej Nr 3, ul. Wojska Polskiego 34,
 • w Szkole Podstawowej Nr 8, ul. Obrońców Pokoju 44.

Szkoły te są w stanie zapewnić dzieciom  odpowiednie warunki do rozwoju, specjalistyczne zaplecze pomocy dydaktycznych, a także realizację zajęć zalecanych przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Rekrutacja uzupełniająca do kl. 1 dla dzieci zamieszkałych poza rejonem szkoły odbywa się w terminie od 16.03.2023 r. do 30.03.2023 r. Wniosek należy złożyć do wybranej szkoły. WNIOSEK DO POBRANIA.

Rekrutacja przeprowadzana jest tylko w przypadku, kiedy szkoła po przyjęciu dzieci rejonowych dysponuje nadal wolnymi miejscami. Kryteria rekrutacji określa Uchwała Nr XXIX.308.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków, liczby punktów za każde z  tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. Harmonogram czynności w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym określa załącznik Nr 2 do  Zarządzenia Nr 33/2023  Prezydenta Miasta Pruszkowa z 26 stycznia 2023 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu  rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym  2023/2024 do publicznych  przedszkoli i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków.

Прийняття дитини до 1 класу початковоЇ школи

У 2023/2024 навчальному році до шкільного обов’язку приступають діти семирічного віку, які народилися у 2016 році, а за бажанням батьків до першого класу початкової школи може приступити також дитина, якій у 2023 році виповнюється 6 років.

До першого класу приймаються діти, які проживають на території мікрорайону школи, за заявою батьків, поданою в період: з 01.03.2023 по 15.03.2023.

Заявки слід подавати до секретаріату школи за вашим вибором.

 

Форма заявки доступна на веб-сайті кожної школи, її можна завантажити ТУТ.

Муніципалітет Прушкова є керівним органом для 9 початкових шкіл:

Початкова школа №1 вул. Топольова 10

Початкова школа №2 вул. Ясна 2

Початкова школа №3 вул. Wojska Polskiego 34

Початкова школа №4 вул. Хубала 4

Початкова школа №5 вул. вул. Й. Длугоша 53

Початкова школа №6 вул. Липова 31

Початкова школа №8 вул. Obrońców Pokoju 44

Початкова школа №9 вул. Мостова 6

Початкова школа № 10 вул. Plywacka 16

 

Алфавітний список вулиць із зазначенням периметра школи.

В інтеграційні класи першочергово зараховуються абітурієнти до першого класу початкової школи, які мають довідку про необхідність здобуття спеціальної освіти:

у ЗОШ №1 вул. Topolowa 10,

в ЗОШ №3, вул. Wojska Polskiego 34,

у ЗОШ № 8, вул. Obrońców Pokoju 44.

Ці школи мають змогу забезпечити дітям належні умови для розвитку, спеціалізовані засоби навчання, а також виконання заходів, рекомендованих Психолого-педагогічними консультаційними центрами.

ДОДАТКОВИЙ НАБІР

Додатковий набір до 1 класу дітей, які проживають поза межами школи, проводиться з 16.03.2023 по 30.03.2023. Заява подається до обраної школи. ЗАВАНТАЖИТИ ДОДАТОК.

Набір проводиться тільки в тому випадку, якщо в школі залишилися вільні місця після прийому дітей з округу. Критерії набору викладені в Постанові № XXIX.308.2017 міської ради в Прушкуві про визначення критеріїв набору в перші класи початкових шкіл, якими керує муніципалітет міста Прушкув, кількість балів за кожним із цих критеріїв. та документи, необхідні для їх підтвердження. Графік заходів у процедурі додаткового прийому наведено в додатку № 2 до розпорядження президента міста Прушкув № 33/2023 від 26 січня 2023 року щодо графіку заходів у процедурі прийому та в додатковому порядку у навчальному році 2023/2024 для державних дитячих садочків і шкіл першого класу початкових шкіл, якими керує муніципалітет міста Прушкув.

 

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content