Herb Pruszkowa
Stanowisko Inspektor/Starszy Inspektor
Wydział Wydział Finansów i Budżetu
Etat pełny etat

Wymagania niezbędne

• obywatelstwo polskie,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• nieposzlakowana opinia,
• wykształcenie średnie lub wyższe:
stanowisko Inspektor:
– w przypadku wykształcenia średniego minimum 5 lat stażu pracy,
– w przypadku wykształcenia wyższego minimum 3 lata stażu pracy
stanowisko Starszy Inspektor:
– wykształcenie wyższe, minimum 4 lata stażu pracy,
• znajomość przepisów w zakresie finansów publicznych, rachunkowości, działalności samorządu gminnego, podatków i opłat lokalnych, ordynacji podatkowej.

Wymagania dodatkowe

 • preferowane wykształcenie ekonomiczne,
 • biegła obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office oraz innych urządzeń biurowych,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 • przygotowywanie projektu budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta oraz kompletowanie i analiza materiałów do ich przygotowania,
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta w sprawie budżetu i WPF oraz ich zmian, w tym w sprawie zaciągnięcia zobowiązań, udzielania poręczeń, kredytów i pożyczek itp.,
 • analiza wniosków w sprawie zmian w budżecie miasta i WPF,
 • przygotowywanie i analiza materiałów niezbędnych do sporządzenia Bilansu Skonsolidowanego Miasta Pruszków oraz jego sporządzenie,
 • analiza planów finansowych budżetu jednostek organizacyjnych miasta i bieżąca współpraca z tymi jednostkami w zakresie finansowania wydatków,
 • przekazywanie środków budżetowych dla jednostek organizacyjnych miasta, zgodnie z planem finansowym i ich analiza,
 • sprawdzanie wyciągów rachunków bankowych odpowiednio do zakresu czynności,
 • księgowanie planu budżetu miasta oraz budżetu miasta,
 • przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta, w szczególności w sprawie zmian w budżecie miasta oraz dotyczących jego wykonania (m.in. harmonogramu realizacji dochodów i wydatków, układu wykonawczego budżetu),
 • prowadzenie ewidencji uchwał Rady Miasta oraz kierowanie ich do ogłoszenia i do właściwych instytucji nadzoru,
 • przygotowywanie materiałów do opracowania budżetu miasta, wynikających z ksiąg rachunkowych objętych zakresem czynności,
 • przygotowywanie sprawozdań z wykonywania budżetu miasta – statystycznych i opisowych,
 • prowadzenie kont Organu i sporządzanie sprawozdań budżetowych i statystycznych
  w zakresie działalności gminy, w tym przygotowywanie dokumentów do zaksięgowania zgodnie z obowiązującym planem kont, zaksięgowanie dokumentów przy pomocy komputera, uzgadnianie sald,
 • systematyczne śledzenie terminowej realizacji płatności w zakresie przydzielonych obowiązków, w tym terminowych spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek,
 • uzgadnianie wydatków wg klasyfikacji budżetowej z pracownikami merytorycznych wydziałów,
 • właściwe przechowywanie dokumentacji,
 • prowadzenie innych spraw zleconych przez Naczelnika wydziału.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Praca w budynku Urzędu Miasta Pruszkowa i pobliskim otoczeniu. Stanowisko pracy związane z przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz o ile zajdzie konieczność, w obrębie Miasta Pruszkowa. Praca przy komputerze, z dokumentami, bezpośredni i telefoniczny kontakt z interesantami.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze w Urzędzie Miasta Pruszkowa był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – podpisany własnoręcznie,

 • list motywacyjny – podpisany własnoręcznie,

 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie o zatrudnieniu,

 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych – podpisane własnoręcznie,

 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe –

podpisane własnoręcznie,

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego – podpisane własnoręcznie,

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Druk kwestionariusza oraz informacja o przetwarzaniu danych przez Urząd Miasta Pruszkowa w procesie rekrutacji są do pobrania na stronie www.bip.um.pruszkow.pl. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Pruszkowa, ul. J.I. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków, z dopiskiem na kopercie: dotyczy naboru na stanowisko Inspektor/Starszy Inspektor w referacie ds. budżetu i podatków w Wydziale Finansów i Budżetu, do dnia 16 listopada  2023 r.
do godz. 16:00.

O zachowaniu terminu składania dokumentów rekrutacyjnych decyduje data wpływu do Kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa. Wybrany kandydat przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć do wglądu oryginały świadectw pracy, zaświadczeń i innych złożonych dokumentów.

Aplikuj na ofertę pracy

Pliki do pobrania

Inspektor_Starszy Inspektor referat ds. budżetu i podatków w Wydziale Finansów i Budżetu
Plik pdf|491,70 KB|Pobierz
Plik||Pobierz