Sygnalista

Sygnalisto, w Urzędzie Miasta Pruszkowa funkcjonuje wewnętrzny kanał dokonywania zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa Unii Europejskiej. Jeżeli masz wiedzę lub podejrzenia na temat nieprawidłowości, które posiadłeś w związku z pracą wykonywaną na rzecz tut. Urzędu lub jego podwykonawców albo dążeniem do zawarcia umowy, masz możliwość zgłoszenia tego. Otrzymasz gwarancje poufności oraz ochrony, jaka należy się sygnalistom (ochrona, o której mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii).
Warunkiem objęcia ochroną jest jednak abyś w momencie dokonywania zgłoszenia miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja o naruszeniu prawa UE jest prawdziwa i że informacja taka jest zgodna z zakresem ww. dyrektywy.
Zgłoszenia możesz dokonać na 3 sposoby:
• za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres sygnalista.pruszkow@bims.info lub
• listownie na adres: Urząd Miasta Pruszkowa ul. J. I. Kraszewskiego 14/16 05-800 Pruszków, z dopiskiem „Sygnalista” umieszczonym na wierzchniej części koperty, bez konieczności wskazywania nadawcy.
• osobiście do Zespołu, po wcześniejszym umówieniu
Jeżeli jednak masz obawy, że zgłoszenie mogłoby – pomimo przyjętych w Urzędzie procedur – skutkować działaniami odwetowymi, możesz skorzystać bezpośrednio z tzw. zewnętrznego kanału zgłoszeń, przekazując swoje informacje do właściwych organów.
Ponadto, jeżeli pomimo skorzystania z kanału wewnętrznego lub zewnętrznego nie otrzymałeś odpowiedzi w terminie lub masz uzasadnione podstawy sądzić, że naruszenie prawa Unii może stanowić bezpośrednie i oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego lub jest prawdopodobne, że zgłoszenie zewnętrzne umożliwi podjęcie działań utrudniających zaradzeniu naruszenia lub podjęcie działań odwetowych, możesz skorzystać z tzw. ujawnienia publicznego. Oznacza to podanie do publicznej wiadomości informacji o naruszeniu. Jeżeli w momencie dokonywania ujawnienia będziesz miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem ujawnienia informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa i że informacja taka jest zgodna z zakresem dyrektywy (w szczególności, że dotyczy naruszania prawa Unii Europejskiej).
Szczegółowe zasady przyjmowania zgłoszeń znajdują się pod linkiem.

Klauzula informacyjna – dowody osobiste

Klauzula informacyjna dot ustawa o ewidencja ludności

Klauzula informacyjna dot ustawa o aktach stanu cywilnego, o zmianie imienia i nazwiska

Wprowadzenia Regulaminu przyjmowania i wyjaśniania zgłoszeń w zakresie naruszeń prawa Unii

Powołania zespołu do przyjmowania i wyjaśniania zgłoszeń w zakresie naruszeń prawa Unii