Programy wieloletnie

Strategia promocji Miasta Pruszkowa

 1. Strategia Rozwoju Miasta Pruszkowa na lata 2000-2015
 2. Zaktualizowany Wieloletni Program Inwestycyjny dla Miasta Pruszkowa na lata 2004-2008 (styczeń 2006)
 3. Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem gminy-miasta Pruszkowa na lata 2005-2009
 4. Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Pruszkowa na lata 2005-2013 
 5. Program Ochrony Środowiska dla gminy-miasta Pruszkowa 
 6. Plan Gospodarki Odpadami na terenie miasta Pruszkowa
 7. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Pruszkowa na lata 2005-2010
 8. Strategia Rozwoju Pruszkowa do roku 2020
 9. Podział Pruszkowa na rejony statystyczne
 10. Koncepcja rozwoju komunikacji - powiązania
 11. P@RM PRUSZKOWSKI PROGRAM E-ROZWOJU MIASTA NA LATA 2009-2011
 12. Wieloletni Program Inwestycyjny "WPI" dla Miasta Pruszkowa na lata 2009-2012
 13. Program gospodarowania zasobami lokalowymi i mieszkaniowym zasobem Gminy - Miasto Pruszków na lata 2010-2020
 14. RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA PRUSZKOWA - grudzień 2009 r.
 15. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA MIASTA PRUSZKOWA NA LATA 2008-2013
 16. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych zródeł energii w tym zastosowanie techniki solarnej dla Miasta Pruszkowa. 
  16a. Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii w tym zastosowanie techniki solarnej dla gminy Miasto Pruszków - ROK 2014
 17. Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych miasta Pruszkowa na lata 2011-2015
 18. Uchwała XVII/156/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pruszkowie nr XXXI/343/05 z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Pruszkowa na lata 2005-2013.
  LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA PRUSZKOWA 2005-2013 z perspektywą do 2015 r. - Aktualizacja 2012
  załącznik nr 6
  załącznik nr 7
  załącznik nr 8
  załącznik nr 9
 19. GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA PRUSZKOWA NA LATA 2011-2015
 20. Strategia Promocji Miasta Pruszkowa na lata 2013-2020
  Strategia Promocji Pruszkowa
  Harmonogram ogólny
  Harmonogram szczegółowy

  Wskaźniki realizacji Strategii

  Wskaźniki efektywności realizacji Strategii
  Diagnoza
 21. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Miasta Pruszkowa na lata 2013-2015
 22. Gminny Program wspierania Rodziny dla Miasta Pruszkowa na lata 2013-2015
 23. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Pruszkowa na lata 2011-2015
 24. Gminny Program Opieki Nad Zabytkami dla Miasta Pruszkowa na lata 2011-2015
 25. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Pruszków
  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Pruszków - baza emisji.pdf
  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Pruszków - mapa
  25A Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Pruszków
  Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Pruszków - baza emisji 
  Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Pruszków  - mapa