Aktualnie czytasz
Budowa Przedszkola Miejskiego nr 8 w Pruszkowie

Budowa Przedszkola Miejskiego nr 8 w Pruszkowie

Przedszkole Miejskie nr 8

12 grudnia został opublikowany na stronie BIP PRUSZKÓW przetarg na wykonanie na podstawie projektu koncepcyjnego kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul. 3-go Maja 67 w Pruszkowie  wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń na realizację inwestycji.

Zakres prac polega na:

-wykonaniu koniecznej inwentaryzacji budowlanej w zakresie niezbędnym do realizacji kompletnej dokumentacji projektowo –kosztorysowej,
-opracowaniu dokumentacji projektowo -kosztorysowej na rozbiórkę istniejącego budynku Przedszkola,
-opracowaniu na podstawie projektu koncepcyjnego, wstępnego projektu budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz propozycją rozwiązań technologicznych i materiałowych i uzyskaniem akceptacji Zamawiającego,
-opracowaniu projektów budowlanych dla poszczególnych branż wraz z zagospodarowaniem terenu,
-opracowaniu szczegółowych projektów wykonawczych we wszystkich potrzebnych branżach umożliwiających wykonanie zamówienia na roboty budowlane bez konieczności dodatkowych opracowań wraz z wszystkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami.
-opracowaniu projektów budowlanych i wykonawczych dotyczących infrastruktury zewnętrznej i wewnętrznej,
-opracowaniu projektów aranżacji i wyposażenia pomieszczeń ( dobór materiałów, podanie kolorystyki i elementów wykończeniowych, wyposażenia pomieszczeń w meble, osprzęt, sprzęt komputerowy itp.),
-opracowaniu technologii kuchni z wyposażeniem i meblami,
-opracowaniu wizualizacji 3D budynku oraz wybranych 4-ch pomieszczeń,
-wykonaniu, w sytuacji kiedy taki obowiązek nakładają aktualnie obowiązujące przepisy prawne Inwentaryzacji przyrodniczej ze szczególnym uwzględnieniem miejsc lęgowych ptaków,
-wykonaniu projektu organizacji ruchu na terenie budowy na czas wykonywania robót / wytyczne dla wykonawcy robót/,
-wykonaniu specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, zawierających zbiory Wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów i technologii oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru.
-wykonaniu kosztorysów inwestorskich ( aktualne na dzień przekazania przedmiotu umowy) z przedmiarami robót –osobno na poszczególne branże oraz specyfikacji dostaw na wyposażenie przedszkola i zaplecza kuchennego w meble, niezbędne urządzenia i sprzęt, ze szczególnym uwzględnieniem technologii kuchni i zagospodarowania terenu z placami zabaw, zbiorczego zestawienia kosztów( ZZK),
-uzyskaniu na własny koszt wszelkich zgód, opinii, uzgodnień i decyzji wymaganych przepisami Prawa a niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia, np. od gestorów mediów, oraz wszelkich innych materiałów np. koniecznych ekspertyz, operat wodno-prawny o ile będzie wymagany itp. w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,
-opracowaniu informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej i innych zagrożeń w przypadku gdy opracowanie takie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów,
-opracowaniu i uzgodnienie instrukcji ppoż. wraz z wyposażeniem,
-wykonaniu wszelkich innych opracowań, bez żądania dodatkowej zapłaty, które są konieczne do prawidłowej i pełnej realizacji inwestycji i wynikną w trakcie opracowywania dokumentacji, -uzyskaniu w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę/ zgłoszenia,
-udzielaniu wyjaśnień na pytania wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót,
-pełnieniu nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji.

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content