Aktualnie czytasz
Rekrutacja do żłobków miejskich w Pruszkowie 2022/2023

Rekrutacja do żłobków miejskich w Pruszkowie 2022/2023

Do żłobków miejskich przyjmowane są dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia. Rekrutacja do żłobków miejskich w Pruszkowie odbywać się będzie w terminie od 1 marca 2022 r. od godzininy 8:00 do 15 marca 2022 r. do godz. 16:00 za pomocą systemu elektronicznego .

Rekrutacja prowadzona jest na wolne miejsca. Rodzice mają do wyboru jedną z trzech placówek.

Rodzice dzieci już uczęszczających do żłobków składają „Deklarację o kontynuowaniu opieki żłobkowej” w terminie od 11 lutego 2022 r. od godz. 8.00 do 21 lutego 2022 r.  do godz. 16.00 .

Rodzice/opiekunowie prawni, którzy będą brali udział w rekrutacji, w terminie do 15 marca 2022 r. wydrukowany i zarejestrowany w systemie wniosek składają  w wybranym żłobku. Do wniosku należy dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające kryteria naboru. Wniosek wypełniony drogą elektroniczną, a niezłożony w żłobku w wyznaczanym terminie, nie bierze udziału w procesie rekrutacji. O kolejności przyjęcia do żłobka decyduje liczba uzyskanych punktów.

Rekrutacja do żłobków będzie przeprowadzona zgodnie z następującymi kryteriami:

  • dzieci z rodzin wielodzietnych (troje dzieci i więcej z wyłączeniem dzieci powyżej 18-stego roku życia) – 20 pkt.
  • dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – 20 pkt.
  • dziecko obojga rodziców (prawnych opiekunów) pracujących zawodowo lub uczących się (punktacja dla każdego rodzica osobno) – 25 pkt.
  • dzieci rodzica (prawnego opiekuna), wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności – 20 pkt.
  • dzieci objęte pieczą zastępczą – 15 pkt. dziecko, którego rodzice odprowadzają podatek dochodowy w gminie Miasto Pruszków (punktacja dla każdego rodzica osobno) – 10 pkt.
  • dochód na osobę w rodzinie dziecka – 1 pkt.

Wyjaśnienie do kryterium dochodowego znajdą Państwo w linku poniżej.

Szczegółowe informacje oraz link do logowania zostaną zamieszczone na stronie miasta, a także na stronach każdego żłobka,  przed rozpoczęciem procesu rekrutacji.

Do placówek przyjmowane są dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni są zameldowani bądź mieszkają na terenie Miasta Pruszkowa (należy przedstawić dokument potwierdzający miejsce zameldowania bądź zamieszkania rodziców i kandydata).

W trakcie roku w miarę posiadanych wolnych miejsc, dzieci przyjmowane będą do placówki na podstawie listy oczekujących, zgodnie z ilością  Warunkiem przyjęcia będzie zwolnienie miejsca w danej grupie wiekowej.

Informacji na temat rekrutacji będą udzielali:

  • dyrektorzy pruszkowskich żłobków
  • pracownicy Wydziału Edukacji pod nr telefonów: 735-87-32, 735-87-52.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 75 ze zm.); Uchwała nr V.27.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 lutego 2015 r., Uchwała nr XLV.471.2018 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 26 kwietnia 2018 r., Uchwała nr XXXIII.339.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 stycznia 2021 r.; Uchwała nr V.28.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 lutego 2015 r., Uchwała nr XLV.472.2018 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 26 kwietnia 2018 r., Uchwała nr XXXIII.340.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 stycznia 2021 r.; Uchwała nr XLIII.450.2018 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 1 marca 2018 r., Uchwała nr XXXIII.341.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 stycznia 2021 r.

Szczegółowe zasady i termin rekrutacji dziec ido żłobków miejskich

Zarządzenie nr 24/2022

 

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content