Aktualnie czytasz
Konkursy na dyrektorów Przedszkoli Miejskich

Konkursy na dyrektorów Przedszkoli Miejskich

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o konkursach na kandydatów na stanowiska dyrektorów Przedszkoli Miejskich prowadzonych przez Miasto Pruszków.

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA OGŁASZA KONKURSY NA KANDYDATÓW NA STANOWISKA DYREKTORÓW:

 • Przedszkola Miejskiego Nr 9 w Pruszkowie, ul. Moniuszki 9
 • Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Pruszkowie, ul. Andrzeja 12
 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t. j. Dz.U. 2021 r. poz. 1449 ze zm.).
 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: uzasadnienie przystąpienia do konkursu,
 • koncepcję funkcjonowania i rozwoju przedszkola, którego dotyczy oferta,
 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
 • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) kopie dokumentów, potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa
w pkt. 3 : świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia,

6) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu  zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

7) w przypadku cudzoziemca – poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) kopię:
–  dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 672), lub
– dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
– dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

8) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na  stanowisku kierowniczym,

9)  oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

10) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo  lub umyślne przestępstwo skarbowe,

11) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 289),

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem (na każdej stronie)  kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, ze zm.),

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

16) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Na żądanie organu prowadzącego placówki, której dotyczy konkurs, kandydaci są obowiązani przedłożyć oryginały dokumentów, których potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zostały załączone do oferty konkursowej. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

Z uwagi na realizację zadań w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, osoba wyłoniona do zatrudnienia będzie sprawdzana w Rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym zgodnie z art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 31).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach ze wskazaniem placówki, której dotyczy. Należy podać na kopercie: adres zwrotny, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail. Oferty należy składać w terminie do dnia 30.03.2023r. godz. 12.00 na adres: Kancelaria Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Pruszkowa).

Dopuszcza się złożenie oferty w postaci elektronicznej. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

Szczegółowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 533 086 079

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Pruszkowa.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Prezydent
Miasta Pruszkowa
Paweł Makuch

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content