Herb Pruszkowa
Stanowisko Inspektor
Wydział Wydział Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta
Etat pełny etat

Wymagania niezbędne

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe ,
 • co najmniej 3 lata stażu pracy.

Wymagania dodatkowe

 • staż pracy w administracji publicznej,
 • wykształcenie z zakresu administracji, finansów publicznych,
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o gospodarce nieruchomościami,o finansach publicznych, Kodeks cywilny, art. 5 do 19 (rozdział 2) ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

Przygotowywanie i prowadzenie spraw związanych z:

 • planowaniem budżetu Wydziału i rozliczaniem wydatków,
 • prowadzeniem czynności w zakresie przygotowania, prowadzenia i rozliczania spraw dotyczących realizacji umów w ramach prac Wydziału,
 • współpracą z innymi jednostkami organizacyjnymi oraz z firmami, w których Miasto jest udziałowcem,
 • prowadzeniem sprawozdawczości dla potrzeb Urzędu w zakresie obowiązków.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Praca w budynku Urzędu Miasta Pruszkowa i pobliskim otoczeniu. Stanowisko pracy związane z przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz o ile zajdzie konieczność, w obrębie Miasta Pruszkowa. Praca przy komputerze, z dokumentami, bezpośredni i telefoniczny kontakt z interesantami.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze w Urzędzie Miasta Pruszkowa był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – podpisany własnoręcznie,

 • list motywacyjny – podpisany własnoręcznie,

 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie o zatrudnieniu,

 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych – podpisane własnoręcznie,

 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe –

podpisane własnoręcznie,

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego – podpisane własnoręcznie,

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Druk kwestionariusza oraz informacja o przetwarzaniu danych przez Urząd Miasta Pruszkowa w procesie rekrutacji są do pobrania na stronie www.bip.um.pruszkow.pl

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Miasta Pruszkowa

ul. J.I. Kraszewskiego 14/16

05-800 Pruszków,

z dopiskiem na kopercie: dotyczy naboru na stanowisko Inspektor w Wydziale Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta w terminie do dnia 15 listopada 2023 r. do godz. 16:00.

O zachowaniu terminu składania dokumentów rekrutacyjnych decyduje data wpływu do Kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa. Wybrany kandydat przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć do wglądu oryginały świadectw pracy, zaświadczeń i innych złożonych dokumentów.

Aplikuj na ofertę pracy

Pliki do pobrania

Inspektor - Wydział Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta
Plik pdf|687,20 KB|Pobierz
Plik||Pobierz