Planowanie przestrzenne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszków

Zamieszczony powyżej schemat pokazuje obszary objęte obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, zmianami obowiązujących planów oraz projektami nowo sporządzanych planów.

W mieście Pruszkowie obowiązuje 37 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zajmują one łącznie około 76,7% powierzchni miasta (ok. 1.469 ha).

W chwili obecnej trwa sporządzanie 14 planów miejscowych, z czego 11 stanowią zmiany planów obecnie obowiązujących, a 6 obejmuje nowe obszary. Powierzchnia zmian obowiązujących planów wynosi 353,4 ha (18,5% powierzchni miasta), a nowo sporządzane plany 105,1 ha (5,5% powierzchni miasta).  Po uchwaleniu sporządzanych obecnie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian planów łączna powierzchnia pokryta planami wynosić będzie 1540 ha, co stanowi ok. 80,4 % powierzchni całego miasta.

Poniżej w formie wykresu pokazano strukturę pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (obowiązującymi, zmianami i nowo sporządzanymi) w mieście Pruszkowie.

Plany zagospodarowania przestrzennego-wykres