Rewitalizacja - Raport z konsultacji społecznych

Piątek, 13 Stycznia 2017, 20:44

Projekt „Lubie się uczyć"

Szanowni Państwo
Miasto Pruszków uczestniczy w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków europejskiego funduszu społecznego „Lubię się uczyć”... czytaj więcej

***

Pruszków bliżej rynku pracy

Pruszków przystąpił do projektu pod nazwą „Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”, który będzie realizowany w dwóch szkołach podstawowych z klasami gimnazjalnymi, t.j. w dawnych gimnazjach nr 3 i 4 od września 2017 roku do czerwca 2019 roku. Poza Pruszkowem obejmuje on obszar 9 gmin Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego tj: Warszawę, Grodzisk, Łomianki, Marki, Milanówek, Otwock, Nadarzyn, Ząbki i Zielonkę... czytaj więcej

***

Konsultacje społeczne zmiany Gminnego programu Rewitalizacji

Konsultacje RewitalizacjaOBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 12.07.2017 r. o konsultacjach społecznych dotyczących zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Pruszkowa na lata 2016-2026.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz.1023), Prezydent Miasta Pruszków informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dot. zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Pruszków na lata 2016-2026 sporządzonego na podstawie uchwały nr XXII.251.2016 z dnia 29.09.2016 r. Rady Miejskiej w Pruszkowie i przyjętego do realizacji uchwałą nr XXIX.302.2017 z dnia 02.03.2017 r. Rady Miejskiej w Pruszkowie

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, która określa zasady oraz tryb przygotowywania, prowadzenia i oceny rewitalizacji, przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie własności gminy, uznane zostało zadaniem własnym gminy. Chcąc w skuteczny, długofalowy i kompleksowy sposób zapobiegać negatywnym zjawiskom, występującym na terenie miasta Pruszkowa, konieczne jest podjęcie działań zmierzających do zatrzymania oraz zapobiegania procesom degradacji, a także działań przyczyniających się do poprawy jakości życia, prowadzenia działalności gospodarczej, jak również wizerunku miasta.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi, propozycje i opinie z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego w terminie od 20.07.2017 roku do 21.08.2017 roku:

 1. w formie pisemnej na adres e-mail: rewitalizacja@miasto.pruszkow.pl,
 2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Pruszkowie, ul. J. I. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków, z dopiskiem „Rewitalizacja",
 3. samodzielnie do Urzędu Miejskiego w Pruszkowie, ul. J. I. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków, do Kancelarii Podawczej mieszczącej się na parterze.

W ramach konsultacji społecznych odbędą się również spotkania z interesariuszami rewitalizacji, podczas których omówione zostaną proponowane zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Pruszków na lata 2016-2026, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Spotkania odbędą się:

a. w dniu 8 sierpnia 2017r., w budynku Urzędu Miejskiego w Pruszkowie, przy ul. J.I.Kraszewskiego 14/16, w Sali nr 21, w godzinach 11:00-14:00, dedykowane w szczególności przedstawicielom organizacji pozarządowych oraz pracownikom Urzędu Miasta oraz jego jednostek organizacyjnych,

b. w dniu 10 sierpnia 2017 r., w budynku Urzędu Miejskiego w Pruszkowie, przy ul. J.I.Kraszewskiego 14/16, w Sali nr 21, w godzinach 17:00-20:00, dedykowane w szczególności mieszkańcom oraz podmiotom gospodarczym,

Materiał informacyjny oraz formularz konsultacyjny będą dostępne od dnia 20.07.2017 roku:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym  http://pruszkow.bip.gmina.pl/,
 • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pruszkowie pod adresem http://www.pruszkow.pl/ (na stronie głównej oraz w zakładce „Urzad/Informacje-ue/aktualności"),
 • w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie, przy ul. Kraszewskiego 14/16, w Kancelarii (parter) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Pruszkowie,

Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

 • z datą wpływu przed dniem 20.07.2017 roku i po godz. 18:00 w dniu 21.08.2017 roku,
 • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
 • przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania z interesariuszami rewitalizacji).

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji, niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Zachęcam wszystkich mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Pruszkowa, bądź zamierzających prowadzić taką działalność na obszarach przewidzianych do rewitalizacji do czynnego uczestnictwa konsultacjach społecznych.

Prezydent Miasta Pruszkowa
mgr Jan Starzyński

Do pobrania

1. Pruszków zmiana GPR
2. Mapa - obszar zdegradowany i rewitalizacji
3. Formularz konsultacji

***

Szanowni Mieszkańcy Pruszkowa, miło mi poinformować, o zakończeniu kolejnego etapu prac na Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Pruszkowa.

W dniach od 26 listopada 2016 r. do 27 grudnia 2016 r. odbyły się konsultacje:

 1. Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Pruszkowa na lata 2016-2026 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 2. Projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji opinii, propozycji oraz uwag odnośnie:

 • projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Pruszkowa na lata 2016-2026,
 • mapy przedstawiającej podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji,
 • listy planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
 • Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Pruszkowa,
 • Regulaminu Komitetu Rewitalizacji – Zasad wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji dla Miasta.

Konsultacje odbywały się w formie:

 1. zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można było dostarczyć:
  a) drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@miasto.pruszkow.pl,
  b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Pruszkowie, ul. J. I. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków,
  c) samodzielnie do Urzędu Miejskiego w Pruszkowie, ul. J. I. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków, do Kancelarii Podawczej;
 2. spotkań otwartych z interesariuszami rewitalizacji, w formie spacerów studyjnych oraz warsztatów, umożliwiających zgłoszenie uwag do dokumentów, zwrócenie uwagi na miejsca oraz obiekty, które wymagają podjęcia szczególnych działań, a także podjęcie dyskusji na temat przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawartych w Gminnym Programie Rewitalizacji i zgłoszenie swoich propozycji.

Spacery studyjne odbyły się:
a) w dniu 14 grudnia 2016 r. w godzinach 14:00-15:30, rozpoczynając się przy budynku Urzędu Miejskiego przy ul. J. I. Kraszewskiego 14/16 i przechodząc wyznaczoną trasą: ul. J. I. Kraszewskiego, ul. B. Prusa, ul. Niecała, ul. W. Drzymały, al. Niepodległości, ul. B. Prusa, ul. Kościelna, ul. S. Berenta, al. Armii Krajowej, ul. Hubala, ul. J. I. Kraszewskiego,
b) w dniu 17 grudnia 2016 r. w godzinach 10:00-12:00, rozpoczynając się przy filii Biblioteki Miejskiej nr 4 przy ul. Chopina 1a i przechodząc wyznaczoną trasą: ul. Szczęsna, ul. Przemysłowa, ul. Ołówkowa, ul. Mokra, ul. Stalowa, ul. Sienkiewicza, Stacja PKP, ul. Kościuszki, Park obok Urzędu Stanu Cywilnego, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego, ul. Kopernika, ul. Lipowa, ul. Hubala 5.

Warsztaty odbyły się:
a) w dniu 14 grudnia 2016 r., w budynku Urzędu Miasta w Pruszkowie, przy ul. J. I. Kraszewskiego 14/16, w godzinach 15:30-17:00 – warsztaty te były dedykowane w szczególności przedstawicielom organizacji pozarządowych, pracownikom Urzędu Miasta, jego jednostek organizacyjnych oraz instytucjom współpracującym przy tworzeniu Gminnego Programu Rewitalizacji,
b) w dniu 17 grudnia 2016 r., w budynku Spółdzielczego Domu Kultury przy ul. Hubala 5, w godzinach 12:00-14:00 – te warsztaty były dedykowane w szczególności mieszkańcom oraz podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność na obszarze rewitalizacji;

Chciałbym tą droga serdecznie podziękować za  udział w konsultacjach.

Prezydent Miasta Pruszkowa
Jan Starzyński

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Pruszkowa na lata 2016-2026 oraz projektu Uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Galerie zdjęć

Spacer studyjny 14.12.2016

Spacer studyjny 17.12.2016

Warsztaty 14.12.2016

Warsztaty 17.12.2016

***

Rewitalizacja - zaproszenie na warsztaty

Rewitalizacja - zaproszenie na warsztaty

Szanowni Mieszkańcy Pruszkowa!

Miło mi poinformować, iż od 26.11.2016 r. do 27.12.2016 r. trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Pruszkowa na lata 2016-2026 wraz ze Strategiczną oceną oddziaływania na środowisko oraz projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

W związku z powyższym zapraszam Państwa na spacery studyjne oraz warsztaty w dniach 14.12.2016 r.  i  17.12.2016 r.

Dnia 14.12.2016 r. odbędzie się spacer studyjny oraz warsztat skierowany do przedstawicieli organizacji pozarządowych realizujących swoje zadania na obszarze rewitalizacji oraz do pracowników Urzędu Miasta w Pruszkowie, jednostek organizacyjnych Miasta i instytucji współpracujących przy tworzeniu Gminnego Programu Rewitalizacji.

W godzinach 14:00-15:00 odbędzie się spacer studyjny, który rozpocznie się przy budynku Urzędu Miejskiego przy ul. J. I. Kraszewskiego 14/16 i przejdzie wyznaczoną trasą:ul.J. I. Kraszewskiego, ul. B. Prusa, ul. Niecała, ul. W. Drzymały, al. Niepodległości, ul. B. Prusa, ul. Kościelna, ul. S. Berenta, al. Armii Krajowej, ul. Hubala, ul. J. I. Kraszewskiego. W trakcie spaceru uczestnicy będą mieć okazję, aby zgłosić swoje uwagi do dokumentów, zwrócić uwagę na miejsca oraz obiekty, które szczególnie wymagają podjęcia działań, a także podjąć dyskusję na temat przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawartych w Gminnym Programie Rewitalizacji. Wspólnie zastanowimy się, w jakim kierunku powinna zmieniać się rewitalizowana przestrzeń oraz od czego należy rozpocząć te zmiany.

Następnie, w godzinach 15:00-17:00 w Sali nr 21 Urzędu Miejskiego przy ul. J. I. Kraszewskiego 14/16 odbędą się warsztaty.

Dnia 17.12.2016 r. odbędzie się spacer studyjny oraz warsztat skierowany do mieszkańców oraz przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze rewitalizacji.

W godzinach 10:00-12:00, w ramach „Soboty z Prezydentem" odbędzie się spacer studyjny z Prezydentem Miasta Janem Starzyńskim, który rozpocznie się przy filii Biblioteki Miejskiej nr 4 przy ul. Chopina 1a i przejdzie wyznaczoną trasą: ul. Szczęsna, ul. Przemysłowa, ul. Ołówkowa, ul. Mokra, ul. Stalowa, ul. Sienkiewicza, Stacja PKP, ul. Kościuszki, Park obok Urzędu Stanu Cywilnego, Muzeum Starożytnego Hutnictwa, ul. Kopernika, ul. Lipowa. Spacer studyjny zakończy się przy ul. Hubala 5.

Następnie w godzinach 12:00-14:00 przy ul. Hubala 5 w Sali konferencyjnej Spółdzielczego Domu Kultury odbędą się warsztaty.

Poniżej link do mapy w Google, która obrazuje dwie trasy spaceru

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1s7R8PfQreSj1srWku2COuO3GTBw&ll=52.16850971961553%2C20.809945449999987&z=14

Dokument Gminnego Programu Rewitalizacji, uwzględniający wyniki konsultacji społecznych, zostanie skierowany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Stanie się on podstawą do aplikacji o środki finansowe, wspierające poprawę jakości życia na obszarze rewitalizacji.

Konsultowane dokumenty oraz formularze służące do zgłaszania uwag dostępne są w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Pruszków (http://www.pruszkow.pl/urzad/informacje-ue/aktualnosci/konsultacje-spoleczne). Ponadto, na stronie internetowej dostępna jest także ankieta internetowa pozwalająca zgłosić własne przedsięwzięcie rewitalizacyjne i ocenić Gminny Program Rewitalizacji.

Prezydent Miasta Pruszkowa
Jan Starzyński

***

Konsultacje społeczne zmiany Gminnego programu Rewitalizacji

Konsultacje RewitalizacjaOBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 12.07.2017 r. o konsultacjach społecznych dotyczących zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Pruszkowa na lata 2016-2026.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz.1023), Prezydent Miasta Pruszków informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dot. zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Pruszków na lata 2016-2026 sporządzonego na podstawie uchwały nr XXII.251.2016 z dnia 29.09.2016 r. Rady Miejskiej w Pruszkowie i przyjętego do realizacji uchwałą nr XXIX.302.2017 z dnia 02.03.2017 r. Rady Miejskiej w Pruszkowie

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, która określa zasady oraz tryb przygotowywania, prowadzenia i oceny rewitalizacji, przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie własności gminy, uznane zostało zadaniem własnym gminy. Chcąc w skuteczny, długofalowy i kompleksowy sposób zapobiegać negatywnym zjawiskom, występującym na terenie miasta Pruszkowa, konieczne jest podjęcie działań zmierzających do zatrzymania oraz zapobiegania procesom degradacji, a także działań przyczyniających się do poprawy jakości życia, prowadzenia działalności gospodarczej, jak również wizerunku miasta.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi, propozycje i opinie z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego w terminie od 20.07.2017 roku do 21.08.2017 roku:

 1. w formie pisemnej na adres e-mail: rewitalizacja@miasto.pruszkow.pl,
 2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Pruszkowie, ul. J. I. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków, z dopiskiem „Rewitalizacja",
 3. samodzielnie do Urzędu Miejskiego w Pruszkowie, ul. J. I. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków, do Kancelarii Podawczej mieszczącej się na parterze.

W ramach konsultacji społecznych odbędą się również spotkania z interesariuszami rewitalizacji, podczas których omówione zostaną proponowane zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Pruszków na lata 2016-2026, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Spotkania odbędą się:

a. w dniu 8 sierpnia 2017r., w budynku Urzędu Miejskiego w Pruszkowie, przy ul. J.I.Kraszewskiego 14/16, w Sali nr 21, w godzinach 11:00-14:00, dedykowane w szczególności przedstawicielom organizacji pozarządowych oraz pracownikom Urzędu Miasta oraz jego jednostek organizacyjnych,

b. w dniu 10 sierpnia 2017 r., w budynku Urzędu Miejskiego w Pruszkowie, przy ul. J.I.Kraszewskiego 14/16, w Sali nr 21, w godzinach 17:00-20:00, dedykowane w szczególności mieszkańcom oraz podmiotom gospodarczym,

Materiał informacyjny oraz formularz konsultacyjny będą dostępne od dnia 20.07.2017 roku:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym  http://pruszkow.bip.gmina.pl/,
 • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pruszkowie pod adresem http://www.pruszkow.pl/ (na stronie głównej oraz w zakładce „Urzad/Informacje-ue/aktualności"),
 • w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie, przy ul. Kraszewskiego 14/16, w Kancelarii (parter) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Pruszkowie,

Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

 • z datą wpływu przed dniem 20.07.2017 roku i po godz. 18:00 w dniu 21.08.2017 roku,
 • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
 • przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania z interesariuszami rewitalizacji).

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji, niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Zachęcam wszystkich mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Pruszkowa, bądź zamierzających prowadzić taką działalność na obszarach przewidzianych do rewitalizacji do czynnego uczestnictwa konsultacjach społecznych.

Prezydent Miasta Pruszkowa
mgr Jan Starzyński

Do pobrania

1. Pruszków zmiana GPR
2. Mapa - obszar zdegradowany i rewitalizacji
3. Formularz konsultacji