Nabór na partnerów do realizacji projektu...

Nabór nr 1 na partnerów do realizacji projektu...

Gmina Miasto Pruszków w imieniu swoim oraz Partnerów tj. Gminy Michałowice oraz Gminy Grodzisk Mazowiecki ogłasza otwarty nabór na Partnera/Partnerów do wspólnej realizacji Projektu pn. „Program wczesnego diagnozowania chorób kręgosłupa, rehabilitacji oraz walki z otyłością wśród dzieci w gminach południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego”, o którego dofinansowanie ubiegamy się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej .

Celem naboru jest wyłonienie podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terenie województwa mazowieckiego zainteresowanego wspólną realizacją projektu wdrażanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Szczegółowe informacje:
Zawiadomienie o wynikach
Zarządzenie nr 3/2018
Ogłoszenie o naborze
Zarządzenie Prezydenta
Regulamin naboru
Wzór umowy partnerskiej
Formularz zgłoszeniowy
Karta oceny formalnej
Karta oceny merytorycznej

DATA PUBLIKACJI: 2017-12-13
OSTATECZNA DATA SKŁADANIA: 2018-01-03

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu z Panią Martą Piotrowska-Perz - Urząd Miasta Pruszkowa tel. 22 735-87-38 email: ue@miasto.pruszkow.pl

Nabór nr 2 na partnerów do realizacji projektu...

Gmina Miasto Pruszków w imieniu swoim oraz Partnerów tj. Gminy Michałowice oraz Gminy Grodzisk Mazowiecki ogłasza otwarty nabór na Partnera/Partnerów do wspólnej realizacji Projektu pn. „Program wczesnego diagnozowania chorób kręgosłupa, rehabilitacji oraz walki z otyłością wśród dzieci w gminach południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego”, o którego dofinansowanie ubiegamy się wramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej .

Celem naboru jest wyłonienie podmiotu spełniającego jedno z poniższych kryteriów:

a) organizacja pozarządowa reprezentującą interesy pacjentów i posiadającej co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych z zakresu danej grupy chorób,

b) partner społeczny reprezentujący interesy i zrzeszający podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,

c) podmiot ekonomii społecznej, zgodnie z definicją podaną w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.

Zainteresowane wspólną realizacją projektu podmioty funkcjonować muszą na terenie województwa mazowieckiego.

Szczegółowe informacje:
Zawiadomienie o wynikach
Zarządzenie nr 4/2018
Ogłoszenie o naborze
Zarządzenie Prezydenta
Regulamin naboru
Wzór umowy partnerskiej
Formularz zgłoszeniowy
Karta oceny formalnej
Karta oceny merytorycznej

DATA PUBLIKACJI: 2017-12-13
OSTATECZNA DATA SKŁADANIA: 2018-01-03

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu z Panią Martą Piotrowska-Perz - Urząd Miasta Pruszkowa tel. 22 735-87-38 email: ue@miasto.pruszkow.pl