Informacje UE

Poprawa jakości środowiska

„Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie nr POIS.02.05.00-00-0002/16" w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

tereny zieleni 

W dniu 21 grudnia 2016 r. została zawarta umowa pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą Miasto Pruszków. Nasza Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego na wykonanie projektu pn. „Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie".

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 5 481 017,62 zł. Dofinansowanie zostało ustalone na poziomie 3 246 686,96 zł.

W ramach projektu realizowane będzie zagospodarowanie zieleni przyulicznej wzdłuż Al. Wojska Polskiego od ul. Działkowej do ul. Powstańców. Prace na tym odcinku zrealizowane zostały w 2016 r.

Od 2017 roku będą rozpoczynały się prace przy zagospodarowaniu Al. Wojska Polskiego od ul. Powstańców do rzeki Utraty, ul. Pogodnej, ul. Plantowej oraz zagospodarowanie Parku Anielin Zachodni. Zakończenie robót jest przewidziane zgodnie z harmonogramem na koniec 2018 roku.

Gmina Miasto Pruszków realizuje zadanie „Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie nr POIS.02.05.00-00-0002/16" w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

            Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie Beneficjent ma obowiązek upublicznić na swojej stronie internetowej informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego zgłaszanie potencjalnych nieprawidłowości. Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura      i Środowisko 2014-2020.  Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: nadużycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie www.pois.gov.pl/nieprawidłowości.


***

Rewitalizacja - zaproszenie na warsztaty

Rewitalizacja - Raport z konsultacji społecznych

Szanowni Mieszkańcy Pruszkowa, miło mi poinformować, o zakończeniu kolejnego etapu prac na Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Pruszkowa.

W dniach od 26 listopada 2016 r. do 27 grudnia 2016 r. odbyły się konsultacje:

 1. Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Pruszkowa na lata 2016-2026 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 2. Projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji opinii, propozycji oraz uwag odnośnie:

 • projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Pruszkowa na lata 2016-2026,
 • mapy przedstawiającej podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji,
 • listy planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
 • Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Pruszkowa,
 • Regulaminu Komitetu Rewitalizacji – Zasad wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji dla Miasta.

Konsultacje odbywały się w formie:

 1. zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można było dostarczyć:
  a) drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@miasto.pruszkow.pl,
  b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Pruszkowie, ul. J. I. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków,
  c) samodzielnie do Urzędu Miejskiego w Pruszkowie, ul. J. I. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków, do Kancelarii Podawczej;
 2. spotkań otwartych z interesariuszami rewitalizacji, w formie spacerów studyjnych oraz warsztatów, umożliwiających zgłoszenie uwag do dokumentów, zwrócenie uwagi na miejsca oraz obiekty, które wymagają podjęcia szczególnych działań, a także podjęcie dyskusji na temat przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawartych w Gminnym Programie Rewitalizacji i zgłoszenie swoich propozycji.

Spacery studyjne odbyły się:
a) w dniu 14 grudnia 2016 r. w godzinach 14:00-15:30, rozpoczynając się przy budynku Urzędu Miejskiego przy ul. J. I. Kraszewskiego 14/16 i przechodząc wyznaczoną trasą: ul. J. I. Kraszewskiego, ul. B. Prusa, ul. Niecała, ul. W. Drzymały, al. Niepodległości, ul. B. Prusa, ul. Kościelna, ul. S. Berenta, al. Armii Krajowej, ul. Hubala, ul. J. I. Kraszewskiego,
b) w dniu 17 grudnia 2016 r. w godzinach 10:00-12:00, rozpoczynając się przy filii Biblioteki Miejskiej nr 4 przy ul. Chopina 1a i przechodząc wyznaczoną trasą: ul. Szczęsna, ul. Przemysłowa, ul. Ołówkowa, ul. Mokra, ul. Stalowa, ul. Sienkiewicza, Stacja PKP, ul. Kościuszki, Park obok Urzędu Stanu Cywilnego, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego, ul. Kopernika, ul. Lipowa, ul. Hubala 5.

Warsztaty odbyły się:
a) w dniu 14 grudnia 2016 r., w budynku Urzędu Miasta w Pruszkowie, przy ul. J. I. Kraszewskiego 14/16, w godzinach 15:30-17:00 – warsztaty te były dedykowane w szczególności przedstawicielom organizacji pozarządowych, pracownikom Urzędu Miasta, jego jednostek organizacyjnych oraz instytucjom współpracującym przy tworzeniu Gminnego Programu Rewitalizacji,
b) w dniu 17 grudnia 2016 r., w budynku Spółdzielczego Domu Kultury przy ul. Hubala 5, w godzinach 12:00-14:00 – te warsztaty były dedykowane w szczególności mieszkańcom oraz podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność na obszarze rewitalizacji;

Chciałbym tą droga serdecznie podziękować za udział w konsultacjach.

Prezydent Miasta Pruszkowa
Jan Starzyński

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Pruszkowa na lata 2016-2026 oraz projektu Uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Galerie zdjęć

Spacer studyjny 14.12.2016

Spacer studyjny 17.12.2016

Warsztaty 14.12.2016

Warsztaty 17.12.2016

***

Rewitalizacja - zaproszenie na warsztaty

Szanowni Mieszkańcy Pruszkowa!
Miło mi poinformować, iż od 26.11.2016 r. do 27.12.2016 r. trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Pruszkowa na lata 2016-2026 wraz ze Strategiczną oceną oddziaływania na środowisko oraz projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

W związku z powyższym zapraszam Państwa na spacery studyjne oraz warsztaty w dniach 14.12.2016 r. i 17.12.2016 r.

Dnia 14.12.2016 r. odbędzie się spacer studyjny oraz warsztat skierowany do przedstawicieli organizacji pozarządowych realizujących swoje zadania na obszarze rewitalizacji oraz do pracowników Urzędu Miasta w Pruszkowie, jednostek organizacyjnych Miasta i instytucji współpracujących przy tworzeniu Gminnego Programu Rewitalizacji.

W godzinach 14:00-15:00 odbędzie się spacer studyjny, który rozpocznie się przy budynku Urzędu Miejskiego przy ul. J. I. Kraszewskiego 14/16 i przejdzie wyznaczoną trasą:ul.J. I. Kraszewskiego, ul. B. Prusa, ul. Niecała, ul. W. Drzymały, al. Niepodległości, ul. B. Prusa, ul. Kościelna, ul. S. Berenta, al. Armii Krajowej, ul. Hubala, ul. J. I. Kraszewskiego. W trakcie spaceru uczestnicy będą mieć okazję, aby zgłosić swoje uwagi do dokumentów, zwrócić uwagę na miejsca oraz obiekty, które szczególnie wymagają podjęcia działań, a także podjąć dyskusję na temat przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawartych w Gminnym Programie Rewitalizacji. Wspólnie zastanowimy się, w jakim kierunku powinna zmieniać się rewitalizowana przestrzeń oraz od czego należy rozpocząć te zmiany.

Następnie, w godzinach 15:00-17:00 w Sali nr 21 Urzędu Miejskiego przy ul. J. I. Kraszewskiego 14/16 odbędą się warsztaty.

Dnia 17.12.2016 r. odbędzie się spacer studyjny oraz warsztat skierowany do mieszkańców oraz przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze rewitalizacji.

W godzinach 10:00-12:00, w ramach „Soboty z Prezydentem" odbędzie się spacer studyjny z Prezydentem Miasta Janem Starzyńskim, który rozpocznie się przy filii Biblioteki Miejskiej nr 4 przy ul. Chopina 1a i przejdzie wyznaczoną trasą: ul. Szczęsna, ul. Przemysłowa, ul. Ołówkowa, ul. Mokra, ul. Stalowa, ul. Sienkiewicza, Stacja PKP, ul. Kościuszki, Park obok Urzędu Stanu Cywilnego, Muzeum Starożytnego Hutnictwa, ul. Kopernika, ul. Lipowa. Spacer studyjny zakończy się przy ul. Hubala 5.

Następnie w godzinach 12:00-14:00 przy ul. Hubala 5 w Sali konferencyjnej Spółdzielczego Domu Kultury odbędą się warsztaty.

Poniżej link do mapy w Google, która obrazuje dwie trasy spaceru

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1s7R8PfQreSj1srWku2COuO3GTBw&ll=52.16850971961553%2C20.809945449999987&z=14

Dokument Gminnego Programu Rewitalizacji, uwzględniający wyniki konsultacji społecznych, zostanie skierowany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Stanie się on podstawą do aplikacji o środki finansowe, wspierające poprawę jakości życia na obszarze rewitalizacji.

Konsultowane dokumenty oraz formularze służące do zgłaszania uwag dostępne są w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Pruszków (http://www.pruszkow.pl/urzad/informacje-ue/aktualnosci/konsultacje-spoleczne). Ponadto, na stronie internetowej dostępna jest także ankieta internetowa pozwalająca zgłosić własne przedsięwzięcie rewitalizacyjne i ocenić Gminny Program Rewitalizacji.

Prezydent Miasta Pruszkowa
Jan Starzyński

Rewitalizacja

 Szanowni Mieszkańcy Pruszkowa!

W związku z rozpoczynającymi się konsultacjami społecznymi, prowadzonymi w ramach prac nad „Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Pruszkowa", chciałbym serdecznie zaprosić do udziału w ankiecie internetowej, dotyczącej jakości warunków życia w mieście Pruszków.

Państwa udział w badaniu przyczyni się do zaplanowania działań w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, a tym samym do wyboru projektów odpowiadających na potrzeby mieszkańców jak również inwestycji miejskich wpływających na poprawę zdegradowanej tkanki miasta.

Ankieta jest opracowana z myślą o mieszkańcach miasta, podmiotach gospodarczych i organizacjach pozarządowych, prowadzących swoją działalność na terenie Pruszkowa, w celu poznania potrzeb oraz oczekiwań wszystkich zainteresowanych, jak również wypracowanie spójnych działań w procesie rewitalizacji miasta.

Ankieta dostępna jest przez cały okres trwania konsultacji społecznych tj. w okresie od 16.07.2016 r. do dnia 16.08.2016 r. do godz. 16:00.

Proszę wybrać, jaki związek łączy Pana/Panią z miastem, a następnie przejść do odpowiedniej ankiety:

Prezydent Miasta Pruszkowa
Jan Starzyński

***

Szanowni Państwo,
Z radością informuję, że złożony przez Miasto Pruszków wniosek o dotacje na realizację projektu pn: „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Pruszków" uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020  
w kwocie 54 243,00 PLN.

Pruszków odnowa [re:witalizacja]

Całkowita wysokość kosztów kwalifikowanych wynosi: 60 270,00 PLN
Wkład własny Miasta Pruszkowa wynosi: 6 027 PLN

Prezydent Miasta Pruszkowa
Jan Starzyński

Więcej informacji