XXXI Sesja Rady Miejskiej
w Pruszkowie

Piątek, 21 Kwietnia 2017, 15:03

27 kwietnia 2017 roku o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej Spółdzielczego Domu Kultury
przy ul. Hubala 5 w Pruszkowie odbędzie się XXXI Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 30.03.2017 r.
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2017-2031.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu  w 2017 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2017 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Staszica II.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów Pomocy Społecznej Gminy Pruszków za rok 2016".
 11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego - Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowych w Pruszkowie przez jego likwidację w celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta Pruszkowa na zadanie służące ochronie powietrza, związane z wymianą kotłów  lub palenisk węglowych na źródła ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień pomiędzy Gminą Miastem Pruszków Zarządem Województwa Mazowieckiego dotyczących zagospodarowania terenów zieleni wzdłuż rzeki Utraty w granicach miasta Pruszkowa.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Renaturalizacja terenów rzeki Utraty w Pruszkowie poprzez ochronę i odbudowę bioróżnorodności oraz ciągłości korytarzy ekologicznych" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna Typ projektu 2.4.2 Rozwój zielonej infrastruktury Podtyp projektu 2.4.2a Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych o zasięgu lokalnym i regionalnym mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn."Ograniczenie „niskiej emisji" wymiana urządzeń grzewczych na terenie Miasta Pruszkowa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poddziałanie, 4.3.1. Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektu ograniczenie „niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej   w Pruszkowie.
 18. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Pruszkowa za okres od 21 marca  do 18  kwietnia 2017 r.
 19. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
 20. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 21. Zamknięcie obrad sesji.

Informacje:
Biuro Rady Miejskiej w Pruszkowie
tel.:  22 735 87 22