Rada Seniorów w Pruszkowie

Poniedziałek, 18 Stycznia 2016, 12:45

Rada Miejska w Pruszkowie w dniu 29 października 2015 roku podjęła uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Pruszkowie i nadania jej Statutu. Rada Seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.

W związku z powyższym Prezydent Pruszkowa Jan Starzyński ustalił termin, w którym przeprowadzone zostaną wybory do Miejskiej Rady Seniorów w Pruszkowie na dzień 10 lutego 2016 roku. Wybory odbędą się w Gimnazjum Nr 4 w Pruszkowie przy ul. Hubala 4 w godzinach od 16°° do 20°°.

Poniżej zamieszczamy tekst ogłoszenia w sprawie wyborów Miejskiej Rady Seniorów w Pruszkowie.

Wzór karty zgłoszenia kandydata 

Informacje:
Biuro Rady Miejskiej w Pruszkowie
 tel.: 22 735 87 22

OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Pruszkowa
z dnia 14 stycznia 2016 roku
w sprawie ustalenia terminu wyborów Miejskiej Rady Seniorów w Pruszkowie

Na podstawie § 4 ust. 4 i 5 statutu Miejskiej Rady Seniorów w Pruszkowie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XII.124.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 października 2015 r. ogłasza się, co następuje:

 1. Ustala się termin spotkania, na którym przeprowadzone zostaną wybory do Miejskiej Rady Seniorów w Pruszkowie na dzień 10 lutego 2016 r.
 2. Spotkanie, o którym mowa w ust. 1 odbędzie się w Gimnazjum Nr 4 w Pruszkowie ul. Hubala 4 o godz. 16°° i trwać będzie do godz. 20°°.
 3. Zgłoszenia kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów w Pruszkowie należy dokonywać w Biurze Rady Miejskiej - Urząd Miejski w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 14/16 pok. 48 do dnia 28 stycznia 2016 r.
 4. Kandydat na członka Rady wraz ze zgłoszeniem swojej kandydatury przedstawia listę poparcia zawierającą minimum 12 podpisów osób, które w dniu podpisania listy ukończyły 60 rok życia i zamieszkują na terenie Miasta Pruszkowa. Wzór karty zgłoszenia kandydata stanowi załącznik Nr 1 do statutu Miejskiej Rady Seniorów w Pruszkowie.
 5. Prezydent Miasta Pruszkowa do dnia 3 lutego 2016 r. wyda obwieszczenie zawierające listę imienną kandydatów do Rady wraz z krótkim biogramem każdego kandydata
 6. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje osobie będącej mieszkańcem Miasta Pruszkowa, która najpóźniej w dniu poprzedzającym spotkanie, o którym mowa w ust. 1 ukończyła 60 rok życia i jest obecna na spotkaniu.
 7. Nad przebiegiem spotkania czuwa komisja składająca się z trzech osób wyznaczonych przez Prezydenta Miasta Pruszkowa.
 8. Wybory przeprowadzane na spotkaniu są bezpośrednie i tajne.
 9. Głosowanie odbywa się przy pomocy kart do głosowania, której wzór stanowi załącznik Nr 2 do statutu Miejskiej Rady Seniorów w Pruszkowie.
 10. Przed przystąpieniem do głosowania uczestnik spotkania okazuje komisji dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości.
 11. Uczestnik spotkania odbierający kartę do głosowania potwierdza jej otrzymanie własnym podpisem w przeznaczonej na to rubryce spisu, który jest tworzony na potrzeby wyborów Miejskiej Rady Seniorów w Pruszkowie.
 12. Po otrzymaniu karty do głosowania uczestnik spotkania udaje się do miejsca zapewniającego tajność głosowania.
 13. Uczestnik spotkania wrzuca kartę do urny znajdującej się w dostępnym i widocznym miejscu
 14. Każdy uczestnik spotkania posiadający czynne prawo wyborcze wskazuje na karcie wyborczej nie więcej niż trzech kandydatów do Rady.
 15. Wskazania dokonuje się poprzez postawienie znaku X lub V w kwadracie umieszczonym po lewej stronie przy nazwiskach kandydatów.
 16. W przypadku nie zaznaczenia nazwiska żadnego kandydata lub zaznaczenia więcej niż trzech nazwisk kandydatów głos uznaje się za nieważny. Głos uznaje się za nieważny również w przypadku zaznaczenia przy jednym lub więcej nazwisku więcej niż jednego znaku X lub V.
 17. Z przeprowadzonych wyborów komisja sporządza protokół zawierający dane kandydatów oraz liczbę otrzymanych przez nich głosów.
 18. Za wybranych uważa się nie więcej niż 15 kandydatów, którzy otrzymali najwyższą liczbę głosów. W razie równej liczby głosów wśród kandydatów uzyskujących najmniejszą liczbę głosów kwalifikujących do składu Rady przeprowadza się losowanie.

                                                                           Prezydent Miasta Pruszkowa
                                                                                /-/ Jan Starzyński