Grant na „Rajd”

Piątek, 13 Kwietnia 2018, 17:59

Zgodnie z art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) uznając za zasadne wsparcie zgłoszonej inicjatywy, przedstawiamy do wglądu ofertę złożoną przez Chorągiew Stołeczną Związku Harcerstwa Polskiego ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa, Hufiec Pruszków ul. Jasna 2, 05-804 Pruszków, na dofinansowanie zadania w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) p.n. "Rajd Szlakiem Naszej Historii 2018".Uwagi można zgłaszać do dnia 19.04.2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa, przy ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków lub pod adresem e-mail: aprzygoda@miasto.pruszkow.pl

OFERTA