Drukuj E-mail
Herb Pruszkowa PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Uchwała Nr XV/131/07
Rady Miejskiej w Pruszkowie
z dnia 25 października 2007 r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn .zm. ) oraz art. 4 i 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449 )

Rada Miejska w Pruszkowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr XXXVII/412/05 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie podatku od nieruchomości

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pruszkowie
mgr Jerzy Sierak

więcej w załączniku

< Poprzedni   Następny >


Mikroporady
copyright© Biuro Promocji i Kultury Miasta | Wykonanie Andrzej Marczyk