Drukuj E-mail
komunikacja.jpgKOMUNIKACJA AUTOBUSOWA
W dniu 9 marca 2006 r. w Piasecznie odbyło się spotkanie samorządowców miast i gmin podwarszawskich poświęcone organizacji transportu publicznego w aglomeracji warszawskiej. Tematem głównym była komunikacja autobusowa (linia 700 - czerwone autobusy) oraz bilety sieciowe, a także SKM (Szybka Kolej Miejska) i KM (Koleje Mazowieckie). W spotkaniu uczestniczyło 20 gmin (w tym Pruszków) zainteresowanych sprawną komunikacją ze stolicą. Niestety nieobecność przedstawicieli ZTM (Zarząd Transportu Miejskiego) oraz samorządu Warszawy uniemożliwiła znalezienie rozwiązań satysfakcjonujących obie strony. W trakcie spotkania wybrano pięcioosobowy roboczy zespół negocjacyjny w skład którego wszedł przedstawiciel miasta Pruszkowa Zastępca Prezydenta - Andrzej Kurzela. Ustalono, że następne spotkanie odbędzie się w Warszawie. Uczestniczący w zebraniu posłowie zobowiązali się do mediacji z władzami Warszawy i organizacji spotkania na terenie Sejmu. Na zakończenie jednogłośnie przyjęto wspólne stanowisko.

Zastępca Prezydenta Miasta Pruszkowa - Andrzej Kurzela

Stanowisko Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów miast i gmin aglomeracji warszawskiej

Piaseczno 09.03.2006 r.

My, Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie miast i gmin otaczających Warszawę, jako przedstawiciele lokalnych społeczności, uważamy za niezbędne opracowanie spójnej i kompletnej strategii rozwoju transportu zbiorowego w całej aglomeracji warszawskiej obejmującej Warszawę oraz gminy sąsiednie.

Komunikacja zbiorowa, w tak licznej i tak szybko rozwijającej się aglomeracji, jak aglomeracja stołeczna, jest kwestią niezwykle istotną. Jest też kluczem do dalszego, intensywnego rozwoju Warszawy oraz gmin sąsiednich.

Dlatego uważamy za konieczne, opracowanie kompleksowego dokumentu, określającego kierunki rozwoju komunikacji, a także zasady współpracy miast, gmin i innych podmiotów uczestniczących w organizowaniu komunikacji zbiorowej.
Wyrażamy głębokie przekonanie, że proces opracowywania tej strategii, powinien być procesem oddolnym, uwzględniającym potrzeby lokalnych społeczności, a także opartym na rzetelnych kalkulacjach kosztów, uwzględniający tym samym realia ekonomiczne.

Wyrażamy pełną gotowość do uczestnictwa, na zasadach partnerstwa i dobrej współpracy, w stworzeniu takiej strategii, a także w jej realizacji. Proponujemy powołanie zespołu roboczego, w skład którego wejdą przedstawiciele władz m.st. Warszawy, miast i gmin aglomeracji warszawskiej, a także przewoźników i podmiotów odpowiedzialnych za organizację transportu zbiorowego w okolicach Warszawy. Zadaniem tego zespołu byłoby przygotowanie projektu strategii rozwoju transportu publicznego w aglomeracji warszawskiej.

Postulujemy także powołanie stałej rady koordynującej, która byłaby forum konsultacji i rozwiązywania problemów, które mogą się pojawiać w trakcie współpracy.

Uważamy, że szybki rozwój systemu komunikacji zbiorowej w aglomeracji warszawskiej powinien być priorytetem dla władz Warszawy i gmin ją okalających.
Kluczowym elementem strategii rozwoju powinno być zintegrowanie komunikacji autobusowej i kolejowej, poprzez dostosowanie tras, rozkładów jazdy a także wprowadzenie wspólnego systemu biletowego. Należy też położyć nacisk na rozbudowę i modernizację infrastruktury, w tym modernizację taboru, przystanków, stacji kolejowych, budowę parkingów "park&ride", a także opracować spójny system informacji dla pasażerów.

Zwracamy się do władz m.st. Warszawy, a także do przewoźników i podmiotów zarządzających transportem w aglomeracji warszawskiej z apelem o podjęcie współpracy, dla dobra mieszkańców Warszawy oraz miast i gmin podwarszawskich.

Zwracamy się do parlamentarzystów o aktywne wsparcie naszych działań.

Przewodniczący Posiedzenia

Stanowisko przyjęte przez przedstawicieli miast i gmin:
Izabelin, Jabłonna, Józefów, Legionowo, Leszno, Łomianki, Marki, Michałowice, Nieporęt, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Pruszków, Raszyn, Wiązowna, Ząbki i Zielonka.

Informacja Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno na temat spotkania wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i gmin aglomeracji warszawskiej

W czwartek, 9 marca w Piasecznie odbyło się II spotkanie wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i gmin aglomeracji warszawskiej.

Tematem spotkania były kwestie związane z organizacją komunikacji zbiorowej w obszarze metropolitalnym Warszawy.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele większości gmin sąsiadujących z Warszawa i korzystających z autobusów Zarządu Transportu Miejskiego m.st. Warszawy.

Obecni byli reprezentanci: Izabelina, Jabłonny, Józefowa, Legionowa, Leszna, Łomianek, Marek, Michałowic, Nieporętu, Ożarowa Mazowieckiego, Pruszkowa, Raszyna, Wiązowny, Ząbek, Zielonki i oczywiście Piaseczna.
Przybyli także posłowie: Jadwiga Zakrzewska i Andrzej Smirnow, przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Starosta Piaseczyński Jerzy Kongiel.

Pierwsza część spotkania była podsumowaniem dotychczasowej współpracy gmin z Zarządem Transportu Miejskiego. Okazało się, że doświadczenia poszczególnych gmin w tym zakresie są bardzo różne. Niektórzy wójtowie chwalili sobie współpracę i deklarowali że są z niej zadowoleni, inni jednak mieli zastrzeżenia, zwłaszcza dotyczące niejasnych zasad naliczania dopłat, które gminy mają odprowadzać do ZTM.

Uczestnicy spotkania mają nadzieję na rozmowy z władzami Warszawą o zasadach dalszej współpracy. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci przyjęli stanowisko w którym opowiedzieli się za stworzeniem spójnej strategii rozwoju komunikacji zbiorowej w aglomeracji warszawskiej. Strategia ta miałaby położyć nacisk na zwiększenie dostępności transportu zbiorowego, między innymi poprzez integrację transportu autobusowego z kolejowym, wprowadzenie wspólnego biletu w całej aglomeracji i poprawę jakości taboru i infrastruktury.

W stanowisku samorządowcy podkreślają, że zależy im na partnerskiej współpracy z m.st. Warszawą a także z ZTMem, Kolejami Mazowieckimi i innymi przewoźnikami.

W tym celu powołali grupę roboczą, w skład której weszli: Wójt Izabelina Witold Malarowski, Burmistrz Łomianek Łucjan Sokołowski, Zastępca Prezydenta Pruszkowa Andrzej Kurzela, Burmistrz Ząbek Jerzy Boksznajder oraz Burmistrz Piaseczna Józef Zalewski.

Zadaniem tej grupy będzie prowadzenie rozmów z władzami Warszawy, a także z przewoźnikami w sprawie opracowania strategii rozwoju komunikacji zbiorowej, a także podjęcie próby wyjaśnienia niejasności związanych z finansowaniem przejazdów przez gminy.

W drugiej części spotkania przedstawiciele Kolei Mazowieckich zaprezentowali plany związane z komunikacją szynową w okolicach Warszawy, a dyrektor Warszawskiej Kolei Dojazdowej Grzegorz Dymecki opowiedział historię przejęcia WKD przez samorządy (WKD jest własnością Konsorcjum Samorządowego, w skład którego wchodzi województwo Mazowieckie, Warszawa i gminy, przez które jeździ kolejka). Przedstawił też model finansowania kolei samorządowej.

Zgromadzeni samorządowcy wyrazili duże zainteresowanie rozwojem komunikacji kolejowej. Nawet gminy, przez które nie przebiega żadna linia kolejowa mogą skorzystać na rozwoju komunikacji szynowej. Jej elementem musi być bowiem budowa parkingów Park&Ride, dzięki którym zamiast jechać samochodem do Warszawy, będzie go można zostawić przy dworcu kolejowym i dalej jechać pociągiem. Nawet jeśli w danej gminie nie ma stacji, jej mieszkańcy mogą jechać do sąsiedniego miasta gdzie znajduje się dworzec kolejowy.

Kwestia rozwoju komunikacji szynowej będzie również przedmiotem prac powołanej na dzisiejszym spotkaniu grupy roboczej.

< Poprzedni   Następny >


Mikroporady
copyright© Biuro Promocji i Kultury Miasta | Wykonanie Andrzej Marczyk