Zdrowie

Zdrowie

W pruszkowskim Urzędzie Miejskim działa komórka pod nazwą Samodzielne Stanowisko do spraw zdrowia. W kompetencji jego działania znajdują się m.in. zagadnienia z zakresu pomocy socjalnej, ochrony zdrowotnej dzieci i młodzieży, promocja zdrowego stylu życia, koordynacja funkcjonowania pruszkowskiej Karty Dużej Rodziny, a także współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Stanowisko do spraw zdrowia:

  1. Wydawanie decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osobom innym niż ubezpieczone spełniającym kryteria określone w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
  2. Współpraca i koordynowanie działań w prawidłowym realizowaniu świadczeń opieki zdrowotnej – opieka pielęgniarska w środowisku nauczania i wychowania.
  3. Promocja zdrowego stylu życia – koordynacja działań w zakresie edukacji dla zdrowia, przygotowywanie i wdrażanie programów profilaktycznych i prozdrowotnych.
  4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  5. Przyjmowanie wniosków i wydawanie Pruszkowskich Kart Dużej Rodziny

Stanowisko do spraw zdrowia
tel.: 22 735 87 27