Pruszkowska Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

Szanowni Państwo! W naszym mieście rozpoczęliśmy od 1 czerwca 2014 roku wdrażanie Pruszkowskiego Programu Dużej Rodziny, którego celem jest poprawa warunków życiowych pruszkowskich rodzin wielodzietnych poprzez zmniejszenie wydatków z rodzinnych budżetów na zakup produktów i usług dzięki wprowadzeniu Pruszkowskiej Karty Dużej Rodziny.
Działania te, to promocja dużych rodzin i wzmocnienie ich kondycji poprzez zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w wielodzietnych rodzinach oraz ułatwienie dużym rodzinom korzystania z oferty kulturalnej, sportowej i edukacyjnej Pruszkowa.

W programie uczestniczyć będą rodziny zamieszkałe pod wspólnym adresem na terenie Pruszkowa (także rodziny zastępcze) składające się z rodziców (jednego rodzica) lub opiekunów (opiekuna) mające troje lub więcej dzieci i rozliczające się z podatku dochodowego w Pruszkowie. Potwierdzeniem uczestnictwa w programie będzie Pruszkowska Karta Dużej Rodziny. Regulamin wydawania i użytkowania Pruszkowskiej Karty Dużej Rodziny, zasady wydawania i użytkowania Karty szczegółowo opisane są w zakładce na stronie www.pruszkow.pl

Karta może być wydana, na podstawie wniosku, każdemu z członków rodziny wielodzietnej, rodzicom lub opiekunom oraz dzieciom w wieku do 21 roku życia. Wniosek powinien zostać złożony przez co najmniej jednego z rodziców lub opiekunów prawnych w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie ul. J.I.Kraszewskiego 14/16, pokój nr 22 i pokój nr 23. Wnioskodawca otrzyma kartę nie później niż do końca następnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek. Odbioru Kart dla wszystkich członków rodziny może dokonać wnioskodawca lub inna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia.

Karta wydawana jest bezpłatnie na okres kolejnych 36 miesięcy od daty wydania lub na okres krótszy niż 36 miesięcy, jeżeli w okresie tym jedno lub więcej dzieci przekroczy wiek uprawniający do korzystania z Karty.

W przypadku utraty, zniszczenia lub zagubienia Karty duplikat z tym samym numerem wydawany jest na wniosek w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Warunkiem wydania duplikatu jest zwrot karty uszkodzonej, albo złożenie oświadczenia o niemożności jej zwrócenia. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 10 złotych płatnej na konto lub w kasie Urzędu. Zmiana danych osobowych użytkownika Karty wymaga wydania duplikatu Karty.
Użytkownik Karty zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Urzędu Miejskiego w Pruszkowie o utracie uprawnień do korzystania z Karty wraz z jednoczesnym jej zwrotem.

Korzystanie z ulg, zwolnień i preferencji na podstawie Karty możliwe jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika. W przypadku dzieci nie posiadających dokumentu potwierdzającego tożsamość, Karta ważna jest wraz z Kartą rodzica, opiekuna lub rodzeństwa posiadającego dokument potwierdzający tożsamość. Użytkownik Karty może korzystać tylko z aktualnie obowiązujących ulg, zwolnień i preferencji wskazanych w wykazie publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pruszkowie.

Na żądanie podmiotów oferujących ulgi, zwolnienia i preferencje użytkownik Karty zobowiązany jest do okazania Karty wraz dowodem potwierdzającym tożsamość. Nie okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość będzie powodem odmowy uwzględnienia uprawnień wynikających z Karty.

Użytkownik Karty zobowiązany jest do ochrony Karty przed utratą lub zniszczeniem. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana przez użytkownika innym osobom nieuprawnionym.

Użytkownikom Pruszkowskiej Karty Dużej Rodziny będą przysługiwać ulgi, zwolnienia i preferencje oferowane przez jednostki miejskie. Do Pruszkowskiego Programu Dużej Rodziny zapraszam także przedsiębiorców z terenu miasta, którzy będą stosować preferencje dla rodzin 3+ (posiadaczy kart).

Zgłoszenia przedsiębiorców przyjmowane są pod adresempromocja@miasto.pruszkow.pl. Wykaz jednostek miejskich i podmiotów gospodarczych będących partnerami Pruszkowskiej Karty Dużej Rodziny oraz oferowanych zniżek będzie zamieszczony w zakładce na miejskiej stronie internetowej www.pruszkow.pl. Wszystkie miejsca, w których będzie można korzystać z Pruszkowskiej Karty Dużej Rodziny będą oznakowane naklejką Partnera Programu, którą prezentuję poniżej.

Prezydent Pruszkowa
Jan Starzyński

karta

karty