Pruszkowska Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

W programie Pruszkowskiej Karty Dużej Rodziny  uczestniczyć mogą rodziny zamieszkałe pod wspólnym adresem na terenie Pruszkowa (także rodziny zastępcze) składające się z rodziców (jednego rodzica) lub opiekunów (opiekuna) mające troje lub więcej dzieci i rozliczające się z podatku dochodowego w Pruszkowie.

Karta może być wydana, na podstawie wniosku, każdemu z członków rodziny wielodzietnej, rodzicom lub opiekunom oraz dzieciom w wieku do 21 roku życia.  Wnioskodawca otrzyma kartę nie później niż do końca następnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek. Odbioru Kart dla wszystkich członków rodziny może dokonać wnioskodawca lub inna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia.

W przypadku utraty, zniszczenia lub zagubienia Karty duplikat z tym samym numerem wydawany jest na wniosek w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Warunkiem wydania duplikatu jest zwrot karty uszkodzonej, albo złożenie oświadczenia o niemożności jej zwrócenia. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 10 złotych płatnej na konto lub w kasie Urzędu. Zmiana danych osobowych użytkownika Karty wymaga wydania duplikatu Karty. 
Użytkownik Karty zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Urzędu Miejskiego w Pruszkowie o utracie uprawnień do korzystania z Karty wraz z jednoczesnym jej zwrotem.

Korzystanie z ulg, zwolnień i preferencji na podstawie Karty możliwe jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika. W przypadku dzieci nie posiadających dokumentu potwierdzającego tożsamość, Karta ważna jest wraz z Kartą rodzica, opiekuna lub rodzeństwa posiadającego dokument potwierdzający tożsamość.

Zgłoszenia przedsiębiorców chętnych do przystąpienia do Programu Pruszkowskiej Karty Dużej Rodziny przyjmowane są pod adresem mkedzierska@miasto.pruszkow.pl

Wykaz jednostek miejskich i podmiotów gospodarczych będących partnerami Pruszkowskiej Karty Dużej Rodziny znajduje się w zakładce Partnerzy Pruszkowskiej Karty Dużej Rodziny

Zniżki:
Jednostki miejskie - partnerzy

  1. Miejska Kryta pływalnia „Kapry" - zniżki
  2. Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego - zniżki
  3. Miejski Ośrodek Kultury im. A. Kamińskiego  - zniżki
  4. Zniżka w wysokości 50% w przejazdach liniami autobusowymi 1, 2, 3, 4, 5, 6 na terenie miasta Pruszkowa do biletów jednogodzinnych za 1 zł i biletów miesięcznych za 50 zł.

Prywatni przedsiębiorcy  - partnerzy

  1. Lista - zniżki

Wniosek o wydanie Pruszkowskiej Karty Dużej Rodziny

Gdzie można otrzymać kartę?
Wnioski można składać od poniedziałku do piątku: w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie
(ul. J.I. Kraszewskiego 14/16) - w godzinach 8.00 - 16.00 w pokojach 22, 23;

Zarządzenie nr 68/2014 Prezydenta Miasta Pruszkowa

Zarządzenie Nr 58/2016 Prezydenta Miasta Pruszkowa

Zarządzenie Prezydenta Pruszkowa w sprawie regulaminu wydawania PKDR

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie PKDR

Więcej informacji: 22 735 87 27; 22 735 88

karta

karty