XLIV sesja Rady Miasta Pruszkowa

22.03 Czwartek

22 marca 2018 roku
godzina 17.00
miejsce: sala konferencyjna Spółdzielczego Domu Kultury, ul. Hubala 5, Pruszków
organizator: Biuro Rady Miasta Pruszkowa

Dokumenty, które będą rozpatrywane podczas sesji można pobrać pod adresem: www.pruszkow.esesja.pl

Proponowany porządek obrad XLIV sesji Rady Miasta Pruszkowa:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 1 marca 2018 r.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2018-2033.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2018 roku.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającego uchwałę nr XVII.173.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Gomulińskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Gomulińskiego - obszar I.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych oraz kryteriów wyboru ofert.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta Pruszkowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta Pruszkowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszkowa.
 13. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Pruszkowa za okres od 20 lutego 2018 r. do 12 marca 2018 r.
 14. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
 15. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
 16. Zamknięcie obrad sesji.

Informacje:
Biuro Rady Miasta Pruszkowa
tel.: 22 735 87 22

Wskazówki dojazdu