XLI sesja Rady Miasta Pruszkowa

14.12 Czwartek

14 grudnia 2017 roku
godzina: 16.00
miejsce: sala konferencyjna Spółdzielczego Domu Kultury, ul Hubala 5, Pruszków

Proponowany porządek obrad XLI sesji Rady Miasta Pruszkowa:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 30 listopada 2017 r.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2017-2031.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia udziałów do TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pruszkowa na 2018 rok.
  a/odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  b/odczytanie opinii komisji Rady,
  c/odczytanie uzasadnienia Prezydenta Miasta odnośnie wniosków Komisji nieuwzględnionych w projekcie budżetu,
  d/odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,
  e/dyskusja,
  f/głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2018-2033.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu w 2018 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Pruszkowa na 2018 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Pruszkowa w zakresie budżetu obywatelskiego na 2019 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich dotyczących realizacji projektu pn.„Program wczesnego diagnozowania chorób kręgosłupa, rehabilitacji oraz walki z otyłością wśród dzieci w Pruszkowie”, o którego dofinansowanie ubiegamy się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Pruszkowie na 2018 rok.
 17. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Pruszkowa za okres od 21 listopada 2017 r. do 4 grudnia 2017 r.
 18. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
 19. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 20. Zamknięcie obrad sesji.

Dokumenty, które będą rozpatrywane podczas sesji można pobrać pod adresem: www.pruszkow.esesja.pl

Informacje:
Biuro Rady Miasta Pruszkowa
tel.: 22 - 735 87 50

Wskazówki dojazdu