Edukacja

Edukacja
Przedszkole miejskie nr 13, przy ul. Antka w Pruszkowie

Pruszków może poszczycić się rozwiniętą siecią placówek podstawowych. Gmina prowadzi 6
szkół podstawowych, 3 gimnazja, 14 przedszkoli i dwa żłobki.
Działalność samorządu skupia się na stałym doskonaleniu istniejącej substancji budowlanej
szkół i przedszkoli i wyposażaniu każdej placówki w obiekty służące rozwojowi fizycznemu
młodzieży. Powstają też nowe szkoły i przedszkola w rozwijających się rejonach
miejscowości. W szkołach i gimnazjach uczy się niemal 5 tysięcy dzieci, a do przedszkoli
uczęszcza prawie 1700. Żłobki dysponują 180 miejscami.
Dzieci niepełnosprawne mają możliwość kontynuowania nauki na terenie miasta począwszy od edukacji przedszkolnej. Miasto zapewnia bezpłatny dowóz do szkół uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Przekazywanie wiedzy zapewniają młodym Pruszkowianom nauczyciele z pełnymi kwalifikacjami zawodowymi.
Koordynacją pracy placówek zajmuje się Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Pruszkowie.

Wydział Edukacji
tel.: (22) 728-67-90,
 edukacja@miasto.pruszkow.pl