Jakie projekty można zgłosić?

Projekty mogą dotyczyć wielu sfer: zdrowia, sportu, rekreacji, edukacji, kultury, komunikacji, ochrony środowiska, pomocy społecznej, przestrzeni publicznej, zieleni miejskiej i wielu innych. Mogą być to zarówno projekty o charakterze inwestycyjnym, czyli np. budowa ścieżki rowerowej, placu zabaw, postawienie latarni oraz o charakterze pozainwestycyjnym, czyli np. zajęcia pozalekcyjne, święto ulicy itd.

Muszą być to działania, które mieszczą się w tzw. zadaniach własnych miasta - czyli działania, na które miasto może wydawać pieniądze ze swojego budżetu.

W ramach budżetu obywatelskiego mogą być zgłaszane projekty:

  1. należące do zadań własnych gminy,
  2. nienaruszające obowiązujących przepisów prawa,
  3. zgodne z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku ich braku nie naruszające ustaleń studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  4. które nie kolidują z zadaniami rozpoczętymi lub wskazanymi do realizacji przez Miasto Pruszków i wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  5. możliwe do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego w ramach realizacji budżetu Miasta Pruszkowa.

W ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być zgłaszane projekty, które:

  1. zakładają wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej, 
  2.  zakładają wykonanie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania, które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów),
  3. są sprzeczne z przyjętymi strategiami i planami rozwoju miasta.

<<< wróć