Jak będą weryfikowane projekty zgłoszone przez mieszkańców?

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego dokonuje wstępnej weryfikacji formalnej, która polega na sprawdzeniu czy projekt:

  1. został zgłoszony na właściwym formularzu,
  2. zawiera wszystkie wymagane załączniki,
  3. został złożony w wyznaczonym terminie,
  4. czy do formularza dołączona została lista co najmniej 30 uprawnionych osób popierających projekt,
  5. czy dane osób zgłaszających projekt oraz popierających ten projekt świadczą o ich uprawnieniu do tych czynności.

Projekty wstępnie zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego przekazuje do dalszej weryfikacji szczegółowej do odpowiednich merytorycznych komórek organizacyjnych Urzędu.

Merytoryczne komórki organizacyjne Urzędu dokonują weryfikacji szczegółowej, która obejmuje:

  1.  ocenę projektu pod względem spełnienia obowiązkowych      wymogów wynikających z zapisów Regulaminu Budżetu    Obywatelskiego w Pruszkowie – II Edycja – Lata 2017/2018,
  2. analizę praktycznych możliwości realizacji projektów,
  3. urealnienie wyceny wskazanego przez projektodawcę w formularzu zgłoszeniowym projektu;   w przypadku rażąco zaniżonej wyceny projektu przez projektodawcę komórka merytoryczna może wnioskować do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego o odrzucenie projektu,
  4. sprawdzenie czy urealniona wycena nie przekracza dopuszczalnej kwoty dla danego obszaru,
  5. analizę ponoszenia kosztów eksploatacji powstałych efektów projektu.

<<< wróć